Monitoring

Average score
3. 10 /5
1546207200
MechanismDomainRecommendationMark from governmentMark from NHRIMark from ONGMedia
UPRNational human rights institutionsEstablish an independent national human rights institution in compliance with the principles relating to the status of national institutions for the promotion and protection of human rights (Paris Principles). (121.18)2
sou sou
2
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
2
nth
1,00
UPRNational human rights institutionsEstablish a national human rights institution in line with the Paris Principles. (121.19)4
În anul 2018, Oficiul Avocatului Poporului (Ombudsmanului) a fost acreditat cu statutul „A” de către Biroul Alianței Globale a Instituțiilor Naționale de Protecție a Drepturilor Omului (GANHRI), ceea ce prezintă recunoașterea corespunderii Instituției Ombudsmanului din Republica Moldova Principiilor de la Paris, document care include standardele de bază pentru funcționarea instituțiilor naționale de protecție a drepturilor omului.
1
bad
11,20
UPRNational human rights institutionsStrengthen the independence of the ombuds institution, including through the revision of the relevant ombudsman-related legislation. (121.20.)3
Prin Legea nr. 70 din 13 aprilie 2017, titlul II din Constituția Republicii Moldova a fost completat cu capitolul IIIˡ, intitulat „Avocatul Poporului", asigurându-se, astfel, alinierea legislației naționale la standardele internaționale și susținute, totodată, recomandările Comisiei de la Veneţia potrivit cărora „pentru a proteja independenţa instituţiei Ombudsmanului de fluctuaţia politică, ar fi de preferat de a garanta în Constituţie existenţa acestei instituţii şi activităţile ei de bază”. Noile dispoziţii stabilesc autoritatea care investeşte Avocatul Poporului în funcţie, misiunea acestuia, imunitățile și garanțiile, aspecte privind independenţa şi incompatibilităţile funcţiei de Avocat al Poporului, precum și condițiile necesare pentru a fi întrunite de către potențialii candidați la funcția de Avocat al Poporului. Totodată, în scopul consolidării rolului instituției Avocatului Poporului, în particular sub aspectul consolidării independenței financiare, Ministerul Justiției a inițiat procesul de modificare a Legii nr. 52/2014 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul).
3
Oficiul Avocatului Poporului (OAP) a fost acreditat de către Biroul Alianței Globale a Instituțiilor Naționale de Protecție a Drepturilor Omului (GANHRI) cu statutul „A”, ceea ce prezintă recunoașterea corespunderii Instituției Ombudsmanului din țara noastră Principiilor de la Paris. Cu toate acestea, OAP se confruntă cu dificultăți în desfășurarea activităților, printre care: • Nu este asigurată independența financiară deplină a instituției. Bugetul instituției este negociat cu Ministerul Finanțelor și nu este depus direct către Parlamentul Republicii Moldova. • Lipsa sediului și accesibilitatea redusă a spațiului în care este localizat pentru persoanele cu dizabilități, utilizatoare a scaunelor rulante. • Lipsa clarității în privința statutului Avocatului Copilului vs. Avocatul Poporului.
1,50
UPRNational human rights institutionsTake concrete steps for strengthening the independence of the ombuds institution. (121.21)55,00
UPRNational human rights institutionsAccelerate its efforts to strengthen the independence of the ombudsman institution. (121.22)33,00
UPRNational human rights institutionsEnsure compliance of the People’s Advocate (Ombudsman’s) Office with the Paris Principles (“A” status). (121.23)4
În perioada de raport, Procuratura Generală a întreprins măsurile prevăzute de lege în vederea garantării dreptului la un proces echitabil. În toate cazurile s-a asigurat în măsură corespunzătoare transparența procesului de judecată, adică în ședințe publice (procesele de judecată închise fiind desfășurate în condițiile legii).
32,33
UPRNational human rights institutionsMake available to the Office of the Ombudsman appropriate means and sufficient financial resources to accomplish its missions. (121.24)4
Oferirea unui sediu cu mijloace adecvate HG nr.549/2019, totodată, una din condițiile de acordare a statutului A unei instituții de promovare și apărare a drepturilor omului este autonomia financiară suficientă a acesteia. Conform Legii nr. 52/2014 „Articolul 37. Finanțarea Oficiului (1) Oficiul se finanțează de la bugetul de stat în limita alocațiilor bugetare aprobate prin legea bugetară anuală. (2) Bugetul Oficiului se elaborează, se aprobă și se administrează conform principiilor, regulilor și procedurilor prevăzute de Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014.”
32,33
UPRNational human rights institutionsReinforce the regulatory and institutional measures of the Ombudsman, in conformity with the Paris Principles. (121.25)
UPRNational human rights institutionsContinue its efforts aimed at strengthening the institutional capacities of the People’s Advocate institution. (121.26)
UPRNational human rights institutionsStrengthen the existing national human rights institution to be in compliance with the Paris Principles. (121.27)
UPRNational human rights institutionsContinue to take active measures to combat discrimination, to ensure equality and to strengthen the independence of the Ombudsman in order to bring it into compliance with the Paris Principles. (121.38)
UPRNational human rights institutionsConsolidate the normative framework that regulates the activity and competences of the (Equality) Council. (121.17)
UPRNational human rights institutionsEnhance the implementation of the Law on Ensuring Equality by strengthening the mandate of the Equality Council, including by allowing it to issue binding recommendations and to sanction discrimination, as well as by increasing awareness-raising through education. (122.24)
UPRNational human rights institutionsFully implement recommendations made by the Council for Preventing and Eliminating Discrimination to better ensure protection against discrimination and the equality of all persons. (122.25)1
cmcmcmcmc
0,50
UPRNational human rights institutionsComplete the process of establishing a coordinating body under the auspices of the Prime Minister’s Office to monitor and report progress on human rights.(122.23)4
HG nr.65/2019 cu privire la instituirea Consiliului Național pentru Drepturile Omului, prezidat de către Prim-ministru. Necesită operaționalizarea activității acestuia. Secretariat permanent pentru drepturile omului instituit și funcțional.
2
Consiliul pentru Drepturile Omului a fost creat. Până în prezent nu a fost organizată nici o ședință a Consiliului.
1,50
Thomas Hammarberg, Report on Human Rights in the Transnistrian Region of the Republic of MoldovaNational human rights institutions, Transnistrian regionFor the monitoring of the human rights situation [in Transnistrian Region] the office of the Ombudsman is crucial and should be given all possibilities for an effective and independent work, including the necessary budgetary resources and constructive responses on demarches to the various authorities. (38)
CERDNational human rights institutionsRecalling its general recommendation No. 17 (1993) on the establishment of national institutions to facilitate the implementation of the Convention, the Committee recommends that the State party take the measures necessary to ensure that the Ombudsman has sufficient human and financial resources to discharge its mandate effectively and independently, in accordance with the principles relating to the status of national institutions for the promotion and protection of human rights (the Paris Principles), and the measures necessary to address the recommendations of the Global Alliance of National Human Rights Institutions Subcommittee on Accreditation in order to obtain A status. (9)5
În anul 2018, Oficiul Avocatului Poporului (Ombudsmanului) a fost acreditat cu statutul „A” de către Biroul Alianței Globale a Instituțiilor Naționale de Protecție a Drepturilor Omului. Cu referire la garantarea independenței financiare cu resurse bugetare și umane suficiente pentru funcționarea adecvată și efectivă a Oficiului Avocatului Poporului (OAP) de menționat că asigurarea activității și organizarea sistemului de management al resurselor umane ale OAP sunt garantate de prevederile Legii cu privire la Avocatul poporului (Ombudsmanul) nr.52/2014 și Legii pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Avocatului Poporului nr.164/2015. Astfel, conform actelor normative enunțate, elaborarea și aprobarea structurii, statului de personal, schemei de încadrare, regulamentelor subdiviziunilor structurale, a fișelor postului, a instrucțiunilor interne de lucru sunt procese asigurate independent de către autoritățile date. Concomitent, se menționează, că în conformitate cu articolul 37 al Legii nr.52/2014 și articolului 3 1 al Legii nr.298/2012, bugetele OAP și CPEDAE se elaborează, se aprobă şi se administrează conform principiilor, regulilor şi procedurilor prevăzute de Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181/2014, iar finanţarea se efectuiază în limita alocaţiilor bugetare aprobate prin legea bugetară anuală. Prin urmare, potrivit procedurii stabilite, proiectele de buget elaborate de către OAP și CPEDAE, cu avizul consultativ al Ministerului Finanțelor, se înaintează, în conformitate cu normele constituționale al articolului 131 (2), Guvernului, care, la rîndul său, înglobează bugetele tuturor autorităților publice finanțate de la bugetul de stat și asigură prezentarea în Parlament a proiectului bugetului de stat. În acest sens, considerăm, că Oficiul Avocatului Poporului și Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarearea egalității dispun de independență în luarea deciziilor financiare.
4
Oficiul Avocatului Poporului (OAP) a fost acreditat de către GANRI cu statutul A. Resurse financiare sunt acordate. Odată cu obținerea statutului A, OAP raportează faptul că s-a înregistrat o creștere a resurselor financiare acordate. Dificultatea cu resursele umane este condiționată de migrația populației (brain drain). Lipsa resurselor umane este caracteristică majorității instituțiilor publice.
2,25
CRCNational human rights institutionsThe Committee, with reference to its general comment No. 2 (2002) on the role of national human rights institutions in the promotion and protection of the rights of the child, urges the State party to ensure the effective functioning of the Office of the Ombudsman for Children’s Rights, including with regard to its funding, mandate and immunities in full compliance with the principles relating to the status of national institutions for the promotion and protection of human rights (Paris Principles), in particular with respect to receiving and investigating complaints made by or on behalf of children. The Committee also recommends that the respective roles and responsibilities of the People’s Advocate Office and the Office of the Ombudsman be clearly defined to effectively discharge their mandates. (11)4
Prevederile Legii nr.52/2014 definesc clar rolul Avocatului Poporului pentru Drepturile Copilului și atribuțiile acestuia, în special art.17 „(4) Avocatul Poporului pentru drepturile copilului decide asupra cererilor privind încălcarea drepturilor şi libertăţilor copilului. (5) În scopul apărării drepturilor şi libertăţilor copilului, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului poate sesiza Curtea Constituțională și poate înainta acţiuni în instanţele judecătoreşti.” În activitatea sa, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului este asistat de o subdiviziune specializată din cadrul Oficiului Avocatului Poporului. Avocatul Poporului pentru drepturile copilului înaintează Avocatului Poporului propuneri ce ţin de planificarea activităţii Oficiului, de elaborarea proiectului bugetului şi de raportare.
3
Este evidențiață independența decizională a Avocatului Copilului (AC). Cu toate acestea, sunt anumite aspecte care împiedică funcționarea eficientă a Avocatului Parlamentar pentru Drepturile Copilului și anume: • Gestionarea resurselor financiare a AC este realizată de către Avocatul Poporului; • AC se implică în acțiuni de management, ceea ce limitează timpul pentru activitățile de monitorizare și promovare a drepturilor copilului; • Activitatea AC este afectată și de faptul că trebuie să exercite și rolul de adjunct al Avocatului Poporului.
1,75
CESCRNational human rights institutionsThe Committee recommends that the State party take all measures necessary to provide both the Ombudsman and the Equality Council with sufficient financial and human resources and ensure that the way these institutions are financed does not undermine their independence. (9a)4
În anul 2018, Oficiul Avocatului Poporului (Ombudsmanului) a fost acreditat cu statutul „A” de către Biroul Alianței Globale a Instituțiilor Naționale de Protecție a Drepturilor Omului. Cu referire la garantarea independenței financiare cu resurse bugetare și umane suficiente pentru funcționarea adecvată și efectivă a Oficiului Avocatului Poporului (OAP) de menționat că asigurarea activității și organizarea sistemului de management al resurselor umane ale OAP sunt garantate de prevederile Legii cu privire la Avocatul poporului (Ombudsmanul) nr.52/2014 și Legii pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Avocatului Poporului nr.164/2015. Astfel, conform actelor normative enunțate, elaborarea și aprobarea structurii, statului de personal, schemei de încadrare, regulamentelor subdiviziunilor structurale, a fișelor postului, a instrucțiunilor interne de lucru sunt procese asigurate independent de către autoritățile date. Concomitent, se menționează, că în conformitate cu articolul 37 al Legii nr.52/2014 și articolului 3 1 al Legii nr.298/2012, bugetele OAP și CPEDAE se elaborează, se aprobă şi se administrează conform principiilor, regulilor şi procedurilor prevăzute de Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181/2014, iar finanţarea se efectuiază în limita alocaţiilor bugetare aprobate prin legea bugetară anuală. Prin urmare, potrivit procedurii stabilite, proiectele de buget elaborate de către OAP și CPEDAE, cu avizul consultativ al Ministerului Finanțelor, se înaintează, în conformitate cu normele constituționale al articolului 131 (2), Guvernului, care, la rîndul său, înglobează bugetele tuturor autorităților publice finanțate de la bugetul de stat și asigură prezentarea în Parlament a proiectului bugetului de stat. În acest sens, considerăm, că Oficiul Avocatului Poporului și Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarearea egalității dispun de independență în luarea deciziilor financiare.
2,00
CESCRNational human rights institutions Ensure adequate follow-up to the recommendations and decisions made by these institutions. (9b)4
Legea nr.52/2014, prevede la Articolul 24. Recomandările Avocatului Poporului (1) În situaţiile în care se constată încălcări ale drepturilor sau libertăţilor petiţionarului, Avocatul Poporului prezintă autorităţii sau persoanei cu funcţie de răspundere ale cărei decizii, acţiuni sau inacţiuni, după părerea sa, încalcă drepturile şi libertăţile omului un aviz ce va cuprinde recomandări privind măsurile ce urmează a fi întreprinse pentru repunerea imediată în drepturi a petiţionarului. (2) În activitatea sa de prevenire a torturii, Avocatul Poporului prezintă autorităţii sau persoanei cu funcţie de răspundere recomandările sale în vederea ameliorării comportamentului faţă de persoanele private de libertate, a îmbunătăţirii condiţiilor de detenţie şi a prevenirii torturii. (3) Autoritatea sau persoana cu funcţie de răspundere care a primit avizul este obligată să-l examineze în termen de 30 de zile şi să comunice în scris Avocatului Poporului despre măsurile luate în vederea remedierii situaţiei. (4) În cazul în care Avocatul Poporului nu este de acord cu măsurile întreprinse, el este în drept să se adreseze unui organ ierarhic superior pentru luarea măsurilor ce se impun în vederea executării recomandărilor cuprinse în avizul său şi/sau să informeze opinia publică. Organul ierarhic superior este obligat să comunice despre măsurile luate în termen de 45 de zile. Legea nr.298/2012, pct.65 din Regulamentul CPEDAE „Decizia Consiliului poate fi contestată în instanţa de contencios administrativ. Decizia rămasă definitivă este un act oficial, executoriu pentru subiecţii vizaţi.”
2,00
CESCRNational human rights institutionsEnsure that they are fully in compliance with the principles relating to the status of national institutions for the promotion and protection of human rights (Paris Principles). (9c)
CEDAWNational human rights institutionsThe Committee calls upon the State party To provide the Anti-Discrimination Council with human and financial resources sufficient for it to discharge its role effectively. (10d)4
În anul 2018, Oficiul Avocatului Poporului (Ombudsmanului) a fost acreditat cu statutul „A” de către Biroul Alianței Globale a Instituțiilor Naționale de Protecție a Drepturilor Omului. Cu referire la garantarea independenței financiare cu resurse bugetare și umane suficiente pentru funcționarea adecvată și efectivă a Oficiului Avocatului Poporului (OAP) de menționat că asigurarea activității și organizarea sistemului de management al resurselor umane ale OAP sunt garantate de prevederile Legii cu privire la Avocatul poporului (Ombudsmanul) nr.52/2014 și Legii pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Avocatului Poporului nr.164/2015. Astfel, conform actelor normative enunțate, elaborarea și aprobarea structurii, statului de personal, schemei de încadrare, regulamentelor subdiviziunilor structurale, a fișelor postului, a instrucțiunilor interne de lucru sunt procese asigurate independent de către autoritățile date. Concomitent, se menționează, că în conformitate cu articolul 37 al Legii nr.52/2014 și articolului 3 1 al Legii nr.298/2012, bugetele OAP și CPEDAE se elaborează, se aprobă şi se administrează conform principiilor, regulilor şi procedurilor prevăzute de Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181/2014, iar finanţarea se efectuiază în limita alocaţiilor bugetare aprobate prin legea bugetară anuală. Prin urmare, potrivit procedurii stabilite, proiectele de buget elaborate de către OAP și CPEDAE, cu avizul consultativ al Ministerului Finanțelor, se înaintează, în conformitate cu normele constituționale al articolului 131 (2), Guvernului, care, la rîndul său, înglobează bugetele tuturor autorităților publice finanțate de la bugetul de stat și asigură prezentarea în Parlament a proiectului bugetului de stat. În acest sens, considerăm, că Oficiul Avocatului Poporului și Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarearea egalității dispun de independență în luarea deciziilor financiare.
3
Activitatea Consiliului pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității (CPEDAE) este apreciată de către reprezentanții societății civile. Cu toate acestea, provocările de bază evidențiate se referă la: • Asigurarea insuficientă cu resurse financiare. Astfel, CPEDAE este cea mai subfinanțată instituție independentă. • Insuficiența personalului și fluctuația mare a cadrelor. Acest fapt este cauzat pe de o parte de numărul limită a personalului din cadrul aparatului administrativ (20 de unități, deși, conform estimărilor Consiliului, numărul de unități ar trebui să atingă cifra de 35), iar pe de altă parte, de interesul redus față de angajarea în funcția publică, astfel menținându-se constant numărul redus de persoane efectiv prezente la locul de muncă. • Lipsa accesibilității spațiului pentru persoanele cu dizabilități, precum și lipsa resurselor financiare pentru a realiza amenajările/adaptările necesare în acest sens.
1,75
HRCNational human rights institutionsThe State party should ensure that the Office of the Ombudsman and the Equality Council have the financial and human resources necessary to carry out their mandates effectively and independently, in accordance with the Principles relating to the status of national institutions for the promotion and protection of human rights (the Paris Principles) (see General Assembly resolution 48/134, annex). (8)
CERDNational human rights institutionsRecalling its general recommendation No. 31 (2005) on the prevention of racial discrimination in the administration and functioning of the criminal justice system, the Committee recommends that the State party take measures to ensure that cases of racial discrimination brought before the Council are investigated and that perpetrators are prosecuted and properly sanctioned, and that the Council is provided with adequate financial resources to fulfill its mandate effectively. (15)4
Prin Legea nr.121/2012, art.12 Consiliul i) examinează plîngerile persoanelor care se consideră a fi victime ale discriminării; j) intervine pe lîngă organele corespunzătoare cu demersuri de intentare a proceselor disciplinare în privinţa persoanelor cu funcţii de răspundere care au comis în activitatea lor fapte discriminatorii; k) constată contravenţiile cu elemente discriminatorii în conformitate cu prevederile Codului contravenţional; l) sesizează organele de urmărire penală în cazul săvîrşirii unor fapte discriminatorii ce întrunesc elemente ale infracţiunii; m) contribuie la soluţionarea amiabilă a conflictelor apărute în urma săvîrşirii faptelor discriminatorii prin concilierea părţilor şi căutarea unei soluţii reciproc acceptabile; Codul Penal articolul 176. Încălcarea egalităţii în drepturi a cetăţenilor (1) Orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă în drepturi şi în libertăţi a persoanei sau a unui grup de persoane, orice susţinere a comportamentului discriminatoriu în sfera politică, economică, socială, culturală şi în alte sfere ale vieţii, bazată pe criteriu de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie sau convingeri, sex, vîrstă, dizabilitate, opinie, apartenenţă politică sau pe orice alt criteriu: a) săvîrşită de o persoană cu funcţie de răspundere; b) care a cauzat daune în proporţii mari; c) săvîrşită prin amplasarea de mesaje şi simboluri discriminatorii în locurile publice; d) săvîrşită în baza a două sau mai multe criterii; e) săvîrşită de două sau de mai multe persoane, se pedepseşte cu amendă în mărime de la 750 la 950 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 150 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani, în toate cazurile cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani. Analiza efectuată asupra activității Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii (Consiliul antidiscriminare) a relevat necesitatea înlăturării impedimentelor funcționale cu care se confruntă acesta. În scopul consolidării cadrului normativ ce reglementează activitatea şi competenţele, precum și în rezultatul unui exercițiu de evaluare, la finele anului 2017 a fost elaborat un proiect de modificare şi completare a unui șir de acte legislative 4 care-și propune să asigure o precizare și o reglementare mai clară a competenței Consiliului antidiscriminare, să extindă criteriile de nediscriminare, să îmbunătăţească colectarea de date în materia egalităţii, nediscriminării şi diversităţii, să optimizeze monitorizarea, evaluarea și raportarea anuală a rezultatelor, precum și să consolideze cadrul instituţional în domeniu, toate acestea fiind orientate să asigure o mai bună implementare a principiului egalităţii şi nediscriminării la nivel național. Potrivit aceleiași inițiative legislative, este propusă extinderea listei subiecților cu drept de a sesiza Curtea Constituțională, Consiliului antidiscriminare fiindu-i propusă prerogativa de a iniţia proceduri la Curtea Constituţională în vederea evaluării caracterului constituţional sau legal al legilor generale despre care Consiliul consideră că includ reglementări discriminatorii. Acest lucru va contribui la asumarea unui rol proactiv de către Consiliu în asigurarea standardelor cu privire la nediscriminare din legislaţia naţională. Proiectul de lege a fost deja aprobat prin HG nr. 635/2018, înregistrat la Parlament cu nr.235.
2,00
Michel Forst, Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights defendersNational human rights institutions

Continue efforts to conduct genuine and meaningful consultations among policymakers, civil society organizations and the Office of the Ombudsperson on legislative and policy processes. (85q)

4
HG nr.65/2019 reprezintă platforma consultativă de nivel înalt care are ca scop asigurarea reprezentativității autorităților guvernamentale, organelor de drept, societății civile, Parlamentului și instituțiilor de apărare a drepturilor omului. Necesitatea operaționalizării acestei platforme.
2
Nu există o practică de consultare a societății civile. Conform participanților în cadrul ședinței, în ultimii 4 – 5 ani nu au fost organizate consultări autentice a OAP cu societatea civilă.
1,50
Total

Pages