Monitoring

Average score
2. 69 /5
1546207200
MechanismDomainRecommendationMark from governmentMark from NHRIMark from ONGMedia
Michel Forst, Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights defendersNational human rights institutionsThe Special Rapporteur recommends that the Office of the Ombudsperson to further support and engage in initiatives focused on the protection of human rights defenders, including by adopting and contributing to preventive and protective measures and developing means for their public recognition. (86a)4
Conform Raportului Avocatului Poporului din 2018 au fost realizate 49 activități de informare și prevenire - 1757 de persoane informate, 26 de conferințe naționale și internaționale, reuniuni, mese rotunde cu peste 1640 de persoane, ore tematice în instituțiile de învățământ primar și secundar. Pe 6 decembrie 2018 Oficiul Ombudsmanului a organizat Forumul apărătorilor drepturilor omului. Pe lângă OAP a fost instituit Forumul Studenților antitortură. În perioada 27-28 septemrbie 2018 OAP a organizat Conferința internațională „Rolul instituțiilor naționale de protecție a drepturilor omului în societatea modernă”
2
Până în prezent, Oficiul Avocatului Poporului (OAP) nu s-a preocupat de crearea unui Consiliu a apărătorilor drepturilor omului. Nu se cunoaște care este gradul de implicare și eficiența implicării pe cazuri individuale. În unele cazuri s-a constatat lipsa notelor de poziție din partea OAP în cazurile de represalii ale apărătorilor de drepturile omului.
1,50
Michel Forst, Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights defendersNational human rights institutions

The Special Rapporteur recommends that the Office of the Ombudsperson to engage more consistently with civil society organizations in a genuine dialogue in decision-making processes, and on the promotion of human rights. (86b)

3
La compartimentul colaborare cu societatea civilă pe pagina oficială a ombudsman.md nu este publică nici o informație. Din Raportul anual al Avocatului Poporului pentru 2018, au fost evocate câteva acorduri de colaborare cu OSC locale, precum și CNA, ARI, Inspectoratul General de carabinieri. Totodată, conform Raportului în cadrul majorității evenimentelor publice organizate de către Ombudsman au participat ONG-uri din domeniu.
1
Nu există un proces/mecanism de consultare a societății civile. Reprezentanții societății civile nu sunt consultați în procesul de elaborare a raportului de activitate a Oficiului Avocatului Poporului. Acest lucru se referă și la alte procese și decizii.
1,00
Michel Forst, Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights defendersNational human rights institutionsThe Office of the Ombudsperson to further engage in developing and strengthening alliances with civil society organizations and human rights defenders. (86c)3
La compartimentul colaborare cu societatea civilă pe pagina oficială a ombudsman.md nu este publică nici o informație. Din Raportul anual al Avocatului Poporului pentru 2018, au fost evocate cîteva acorduri de colaborare cu OSC locale, precum și CNA, ARI, Inspectoratul General de carabinieri. Totodată, conform Raportului în cadrul majorității evenimentelor publice organizate de către Ombudsman au participat ONG-uri din domeniu.
1,50
Michel Forst, Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights defendersNational human rights institutions

The Office of the Ombudsperson to consider the recommendations made by the Subcommittee on Accreditation aimed at greater compliance with the Paris Principles, and consider their implementation. (86d)

Michel Forst, Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights defendersNational human rights institutions

The Equality Council to further engage with civil society organizations in the activities relating to awareness-raising and the promotion of equality. (87a)

Michel Forst, Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights defendersNational human rights institutions

The Equality Council to continue to develop and strengthen alliances with specialized civil society organizations and human rights defenders. (87b)

Michel Forst, Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights defendersNational human rights institutionsThe Government of the Republic of Moldova to take all credible, effective and prompt measures to increase the accountability, independence and transparency of State institutions at all levels. (85b)3
APC publică informaţii relevante cu privire la procesul decizional pe platforma guvernamentală www.particip.gov.md și la rubrica „Transparenţa decizională” de pe paginile web a ministerelor, pentru a oferi cetățenilor și altor părți interesate posibilitatea de a urmări procesul complet de elaborare a unei decizii de la etapa de inițiere pînă la etapa finală, cu respectarea tuturor prevederilor stabilite conform Legii nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional și Hotărîrii Guvernului nr. 967/2016 „Cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional”. Totodată, asigură deschiderea și actualizarea datelor pe portalul guvernamental www.date.gov.md pe domeniile proprii de gestiune.
3
• Unicul progres vizibil la acest capitol este disponibilitatea si deschiderea Guvernului la dialog cu societatea civilă.Un progres vizibil la capitolul transparența și lupta cu taxele informale in educatie este lansarea site-urilor egradinita.md, e-scoala.md. • Populația nu percepe eforturile realizate. Acțiunile realizate nu au rezultate. • Serviciile e-guvernare există, dar populația nu le aplică, este necesară abilitarea populației. • Jurnaliștii au dreptul să acceseze gratuit baza de date cu privire la Registrul de stat al persoanelor juridice și cel al întreprinzătorilor individuali și la datele din Cadastru privind bunurile imobile. Pentru a beneficia de condițiile respective, instituțiile media vor trebui să se înregistreze în calitate de operatori de prelucrare a datelor cu caracter personal. Totuși, înregistrarea în calitate de operator de date cu caracter personal este dificilă și problematică. • Legea privind transparența decizională nu este aplicată consecvent de către Parlamentul Republicii Moldova. Proiectele de lege vulnerabile la riscuri de corupție au fost aprobate în regim de urgență, fără organizarea unor consultări publice veritabile (ex. Introducerea cetățeniei contra investiții, Legea privind declararea voluntară și stimularea fiscală). Regulamentul Parlamentului oferă prevederi vagi legate de asigurarea transparenței decizionale.
1,50
Michel Forst, Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights defendersNational human rights institutionsStrengthen the role and independence of the Office of the Ombudsperson and the Equality Council by, inter alia, ensuring they can provide effective remedies and guaranteeing their financial independence with sufficient budgetary and human resources for their adequate and effective functioning; and consider empowering the Office of the Ombudsperson to make recommendations to public authorities and the Equality Council on directly sanctioning all acts of discrimination and on litigating at the Constitutional Court on issues relating to equality. (85r)4
Prevederile Legii nr.52/2014 definesc clar rolul Avocatului Poporului pentru Drepturile Copilului și atribuțiile acestuia, în special art.17 „(4) Avocatul Poporului pentru drepturile copilului decide asupra cererilor privind încălcarea drepturilor şi libertăţilor copilului. (5) În scopul apărării drepturilor şi libertăţilor copilului, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului poate sesiza Curtea Constituțională și poate înainta acţiuni în instanţele judecătoreşti.” În activitatea sa, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului este asistat de o subdiviziune specializată din cadrul Oficiului Avocatului Poporului. Avocatul Poporului pentru drepturile copilului înaintează Avocatului Poporului propuneri ce ţin de planificarea activităţii Oficiului, de elaborarea proiectului bugetului şi de raportare. Analiza efectuată asupra activității Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii (Consiliul antidiscriminare) a relevat necesitatea înlăturării impedimentelor funcționale cu care se confruntă acesta. În scopul consolidării cadrului normativ ce reglementează activitatea şi competenţele, precum și în rezultatul unui exercițiu de evaluare, la finele anului 2017 a fost elaborat un proiect de modificare şi completare a unui șir de acte legislative 4 care-și propune să asigure o precizare și o reglementare mai clară a competenței Consiliului antidiscriminare, să extindă criteriile de nediscriminare, să îmbunătăţească colectarea de date în materia egalităţii, nediscriminării şi diversităţii, să optimizeze monitorizarea, evaluarea și raportarea anuală a rezultatelor, precum și să consolideze cadrul instituţional în domeniu, toate acestea fiind orientate să asigure o mai bună implementare a principiului egalităţii şi nediscriminării la nivel național. Potrivit aceleiași inițiative legislative, este propusă extinderea listei subiecților cu drept de a sesiza Curtea Constituțională, Consiliului antidiscriminare fiindu-i propusă prerogativa de a iniţia proceduri la Curtea Constituţională în vederea evaluării caracterului constituţional sau legal al legilor generale despre care Consiliul consideră că includ reglementări discriminatorii. Acest lucru va contribui la asumarea unui rol proactiv de către Consiliu în asigurarea standardelor cu privire la nediscriminare din legislaţia naţională. Proiectul de lege a fost deja aprobat prin HG nr. 635/2018, înregistrat la Parlament cu nr.235.
3
Bugetul alocat instituției pentru realizarea mandatului a crescut considerabil în ultimii ani. Deși Statul a asigurat un număr de unități adecvat sarcinilor Oficiului Avocatului Poporului (65 unități), provocarea principală continuă a fi fluctuația de personal, datorită salarizării la nivel scăzut a angajaților, cu impact negativ asupra performanței instituției. Totodată, nu au fost întreprinse acțiuni pentru asigurarea Consiliului pentru Egalitate cu resurse umane și financiare adecvate, pentru a mări numărul de unități care să asigure îndeplinirea eficientă a mandatului instituției. La nivel legislativ, OAP are atribuția de a emite recomandări către autoritățile publice de perfecționare a legislației, de repunere în drepturi a persoanelor în privința cărora s-a constatat încălcarea. Totodată, recomandările imediate ale OAP ce țin de cazuri individuale cunosc un nivel mai ridicat de implementare din partea autorităților, decît cele care implică cheltuieli financiare, acestea din urmă avînd un nivel scăzut de implementare. Referitor la mandatul Consiliului pentru Egalitate, constatăm că acestuia nu i-au fost acordate împuterniciri de a aplica direct sancțiuni contravenționale pentru cazurile de discriminare.
1,75
HRCCivil and Political rights The State part should adopt promptly a new national human rights action plan on the basis of consultations with all relevant stakeholders. (10a)3
Deși cu întârziere, PNADO 2018–2022 a fost adoptat prin Hotărârea Parlamentului Nr. 89 din 24.05.2018, urmare consultărilor publice. Lipsa unui document de politici timp pe de circa 4 ani (2015-mai 2018) denotă gradul de prioritate redus pe care-l reprezintă domeniul drepturilor omului pentru Guvern.
1,50
HRCCivil and Political rights The State part should allocate sufficient human and financial resources to ensure the effective implementation of the former and new plans. (10b)3
Statul a depus un anumit efort, dar insuficient pentru a asigura cu resurse umane și financiare adecvate implementarea PNADO 2011-2014. Inclusiv nivelul limitat al resurselor financiare alocat a condiționat realizarea parțială a acțiunilor planificate.
1,50
HRCCivil and Political rights The State part should ensure that the implementation of the former and new plans is reviewed and evaluated regularly. (10c)3
Prin Hotărîrea nr. 89 din 24.05.2018, Parlamentul a instituit un mecanism de raportare anuală cu privire la gradul de implementare a PNADO 2018-2022 și organul responsabil de evaluarea implementării – Consiliul Național pentru Drepturile Omului. Totuși, de la instituirea sa în februarie 2019, CNDO nu a organizat nicio ședință, respectiv, nu a abordat nicio problemă în domeniul drepturilor omului. În această ordine de idei, concluzionăm că institutul respectiv este unul inactiv. Mai mult, în rapoartele statului lipsește o analiză a indicatorilor de rezultat, o evaluare a impactului politicilor și eforturilor statului.
1,50
HRCCivil and Political rights The State party should take concrete and effective measures to ensure the proper administration of justice, in accordance with article 14 of the Covenant and taking into account the Committee’s general comment No. 32 (2007) on the right to equality before courts and tribunals and to a fair trial. (30)3
Statul instituie mecanisme de garantare a derulării unui proces echitabil prin instituirea tribunalelor de fond și tribunalelor de atac. Totodată, Statul a instituit principiul contradictorialității în procesul de judecată. Rămâne o întrebare deschisă referitor la administrarea sistemului de justiție or, se atestă un șir de neclarități în cadrul acestui proces care reprezintă un risc pentru inviolabilitatea și independența judecătorilor și astfel pot afecta corectitudinea hotărârilor emise. Statul necesită a implementa o serie de acțiuni concrete în vederea sporirii gradului de independență și corectitudine a procesului judecătoresc.
2
Sunt evidențiate o serie de probleme, printre care: - Inegalitatea de arme între procuror și avocat; - Accesul avocaților la clienți este limitat, doar în baza orarului de primire a Instituției Penitenciare. De asemenea, timpul alocat întrevederii este limitat. - Nu se asigură deplasarea avocaților din contul statului în regiuni; - Prezumția nevinovăției nu este respectată; - Cadrul general există, dar nu sunt dezvoltate mecanisme clare de implementare.
1,25
HRCCivil and Political rights Ensure prompt, thorough, independent and impartial investigations into any allegations of interference with the independence of the judiciary and prosecute and hold responsible those found guilty, including judicial officers who may be complicit. (30b)2
Deși la nivel legislativ sunt instituite măsuri menite să garanteze independența judecătorului, implementarea în practică a acestora este una ambiguă și segmentară. Consiliul Superior al Magistraturii nu reușește să administreze eficient cazurile de imixtiune în activitatea judecătorilor, rezultatul fiind numărul scăzut al dosarelor transmise în instanța de judecată și hotărârilor propunțate pe acest subiect.
1,00
HRCCivil and Political rights Ensure that judges are generally shielded in law and in fact from any sanction or act of retribution for unpopular judicial decisions and that exceptional legal proceedings against judges are conducted in accordance with fair procedures ensuring objectivity and impartiality as set out in the Constitution or law. (30с)3
Programul de activitate a Guvernului include măsuri pentru eficientizarea sistemului judecătoresc.
1,50
Michel Forst, Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights defendersCivil and Political rights , Reform in the justice sector

Decisively increase its efforts to eradicate corruption by, inter alia, implementing a zero-tolerance policy and ensuring the efficient functioning of the existing anti-corruption institutions; in this regard, authorities should ensure that all corruption cases, particularly those at the highest level, are subject to thorough, independent, impartial and prompt investigation, and that those responsible are brought to justice and diverted funds recovered. (85с)

Michel Forst, Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights defendersCivil and Political rights

Guarantee the right to a fair trial, in particular by taking immediate and effective measures to ensure that undue or disproportionate criminal proceedings are not brought about through fabricated accusations; that selective justice is not used against political opponents, independent judges, lawyers, and human rights defenders; and that civil society groups, international and regional organizations and the general public are allowed to monitor these trials. (85i)

2
Legislația RM nu prevede aspecte ce țin de fabricarea dosarelor formale sau atragerea la răspundere penală a persoanelor care nu au săvârșit infracțiuni. Totuși, raliindu-ne la realitățile practice ale RM, observăm că Statul nu reușește să stabilească o procedură clară de instrumentare a dosarelor cu impact major în societate. Astfel, suntem în prezența unor acuzații aduse Statului care țin de imparțialitate și imixtiune în activitatea sistemului judiciar. Menționăm, că implicarea slabă a societății civile în administrarea sistemului de justiție se datorează faptului că Statul nu a instituit un mecanism viabil de control civic din partea sectorului asociativ asupra organelor de administrare judecătorească.
2
Se conștientizează problema lipsei garanțiilor pentru asigurarea dreptului la un proces echitabil.
1,00
HRCCivil and Political rights The State party should step up its efforts to increase media pluralism and the diversity of views and information accessible to the public, taking into account the Committee’s general comment No. 34 (2011) on freedoms of opinion and expression. (32)3
Pluralismul de idei și informații accesibile publicului este asigurat potrivit prevederilor Codului serviciilor media audiovizuale prin prisma principiilor de comunicare audiovizuală, de care furnizorii de servicii media, indiferent de tipul de proprietate, urmează să țină cont în cadrul serviciilor media audiovizuale. La fel potrivit arr. 29 din Cod în vederea asigurării pluralismului de opinii Consiliul Audiovizualului evaluează situaţia dominantă in formarea opiniei publice a unei persoane fizice sau juridice in cazul când constată că cota de audiență ponderată a serviciilor media audiovizuale atribuită depășește 35% din piața semnificativa. Consiliul Audiovizualului se angajează intr-o conciliere cu deținătorul licenței de emisie pentru a conveni asupra măsurilor menite să remedieze situația respectivă, iar in cazul in care concilierea nu conduce la incheierea unui acord comun in termen de 6 luni sau dacă acordul respectiv nu este pus in aplicare intr-un termen rezonabil, in scopul garantării pluralismului de opinii, consiliul Audiovizualului poate impune sancțiuni.
2
În pofida existenței unei game largi de mijloace de informare în masă (inclusiv televiziune, radio, platforme online și ziare), există foarte puțină diversitate de opinii. Motivul este că spațiul mediatic continuă a fi monopolizat, iar mass-media - un instrument de manipulare pentru sferele de influență, servind, în mare parte, interesele grupurilor politice. După dispariția în 2019 a unui holding mediatic care a servit intereselor unui grup politic, au fost redistribuite sferele de interese în domeniul mass-media și fortificat un alt holding care servește interesele unui alt grup politic. Consiliul Audiovizualului nu este o structură proactivă, profesionistă și independentă politic. În 2019 Moldova a coborât zece poziții în Indicele Libertății Presei, clasându-se pe locul 91 din 180 de țări.
2
Aspecte pozitive: - Planul de activitate al Guvernului pentru perioada 2019 – 2020 conține acțiuni orientate spre deconcentrarea instituțiilor mass-media; - A fost adoptat noul Cod al Audiziualului - Codul nr. 174 din 08.11.2018 Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova Restanțe: - Concentrarea proprietății media și monopolizarea pieții de publicitate. - Utilizarea crescută a tehnicilor de manipulare și propaganda, în special de către mass-media afiliată cu cercurile politice și economice și un număr mare de cazuri de instigare la ură și violență. - Cazurile de instigare la ură sunt prezente în spațiul online, în special în secțiunile de comentarii, mai degrabă decât în articolele în sine. - Nu sunt dezvoltate mecanisme de reglementare a spațiului on-line, care nu poate fi controlat. - Lipsa inițiativei la nivel de politic împotriva știrilor false (fake news).
1,17
HRCCivil and Political rights Ensure that independent journalists and media outlets can fulfil their functions without undue interference. (32)4
Potrivit art. 10 din Codul audiovizualului autoritățile responsabile de menținerea ordinii publice asigură protecția jumaliștilor și a locurilor de muncă ale acestora, in cazul in care aceștia sunt supuși unor presiuni sau amenințări de natură să impiedice ori să restrdngă libera exercitare a profesiei lor, la fel protecția sediilor și a locațiilor fumizorilor de servicii media, in cazul in care acestea sdnt supuse unor amenințări de natură să impiedice sau să afecteze libera desășurare a activităii acestora. Constrângerea sau exercitarea presiunii prin amenințare ori intimidare a jurnaliștilor atrage răspundere contravenlională și, după caz, penală. Consiliul Audiovizualului examinează în ședințe publice cazurile de amenințări, presiuni și intimidări, de natură să impiedice ori să restrîngă in mod efectiv libera exercitare a profesiei jurnaliștilor sau activitătii furnizorilor de servicii media și, după caz, sesizează autoritățile competente.
2
Spațiul mediatic din RM se caracterizează prin controlul politic asupra unei părți semnificative a mass-media, asupra pieței de publicitate, distribuției ziarelor; controlul politic asupra Consiliului Audiovizualului; lipsa unei concurențe libere și loiale pe piața de publicitate; reglementarea insuficientă și aplicarea defectuoasă a reglementărilor existente cu privire la drepturile de autor; lipsa facilităților economice pentru presă. Instituțiile media nu reușesc să-și asigure independent o sustenabilitate financiară astfel, încât să poată activa liber și independent, fiind nevoiți să apeleze la surse de finanțare din exterior, în mare parte, aparținând grupurilor care servesc anumite interese politice. În consecință, se formează grupuri mediatice monopoliste care inhibă activitatea co-actorilor independenți și diminuează credibilitatea instituțiilor mass-media în societate. În prezent, se atestă situația când grupurile mari prezintă știri bazate pe interese, iar cele mici și independente nu au resurse financiare și umane pentru a rezista pe piața media.
1
Aspecte pozitive: Planul de acțiuni al Guvernului 2019-2020 prevede: - asigurarea accesului la informația de interes public în scopuri jurnalistice prin diminuarea/excluderea taxelor la serviciile prestate de Agenția Servicii Publice. Cancelaria de Stat a elaborat și înregistrat un proiect de lege, care prevede ca Jurnaliștii să poată accesa gratuit baza de date cu privire la Registrul de stat al persoanelor juridice și cel al întreprinzătorilor individuali și la datele din Cadastru privind bunurile imobile. De facilitățile respective vor putea beneficia publicațiile periodice, agențiile de presă și furnizorii de servicii media, adică persoanele juridice. În document se mai menționează că solicitanții din partea mass-mediei, pentru a beneficia de accesul gratuit la baza de date, vor trebui să dețină statut de operator de date cu caracter personal, iar la necesitate să obțină autorizație pentru operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal, emisă de către Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (CNPDCP). Restanțe: - Jurnalistii se confruntă adesea cu presiuni politice din partea guvernului, cum ar fi refuzul accesului la informații, accesul in instituții publice și la evenimente, denunțări publice sau amenințări cu acțiuni în justiție din partea oficialilor guvernamentali. Aceasta contribuie la auto-cenzură și la suprimarea comunicării critice. Unii jurnaliști independenți au semnalat suspiciuni de supraveghere și au afirmat că reprezentantii opoziției sunt reticenti sa vorbeasca cu ei la telefon din cauza fricilor de interceptări telefonice. - Pe parcursul manifestațiilor politice de la Chișinău, în perioada 7 - 9 iunie 2019, cel puțin 16 jurnaliști au fost ținta loviturilor, insultelor sau intimidării sau echipamentul lor a fost deteriorat. - Nu sunt întreprinse măsuri pentru a proteja persoanele care au fost supuse represaliilor; - Nu este respectat termenul de asigurare a accesului la informație.
1,17
HRCCivil and Political rights The State party should guarantee the right to freedom of assembly without any undue restrictions or obstacles in law or in practice, and take appropriate measures to ensure that organizers and participants of assemblies do not face any acts of intimidation, including police interference prior to the organization of assemblies. (34)3
Libertatea întrunirilor este garantată de Constituția RM și Legea nr. 26/2008 privind întrunirile. În mare parte, în urma condamnărilor din partea CtEDO, Statul depune efort pentru a se ralia la standardele internaționale de protecție a dreptului la întrunire. Totodată, rămâne deschisă întrebarea cu privire la dreptul persoanei de a nu participa la evenimente în masă. În perioada campaniilor electorale, se constată cazuri de impunere a persoanelor de a participa la acțiuni publice, în caz contrar fiind aplicate măsuri de constrângere sau pecuniare. De asemenea, au fost înregistrate cazuri în care unor persoane din raioanele țării li s-au creat impedimente pentru ca să nu participe la acțiunile de protest ale partidelor de opoziție.
2
Aspecte pozitive: Dreptul la libertatea întrunirilor este reglementat în baza Legii nr. 26 din 22.02.2008 cu privire la întruniri. Legea privind întrunirile reflectă pe deplin principiile Convenției Europene a Drepturilor Omului și cele ale altor acte internaționale în domeniu libertății de întrunire cum ar fi Recomandările ODIHR, OSCE. Aspecte negative: • Poliția până în prezent nu poartă semne distinctive în decursul diverselor manifestații. Aceștia fiind îmbrăcați în civil, deseori se implică la intervenția de dispersare a participanților la întrunire. Nu sunt instrucțiuni interne care să oblige polițiștii să poarte semne distinctive în decursul întrunirilor. • Sunt raportare cazuri în care, deși, potrivit art. 13 din Legea privind întrunirile, participanții au dreptul să răspândească informații cu privire la desfășurarea întrunirii sau orice altă informație relevantă, de a încuraja publicul să participe la întrunire prin adresări verbale, foi volante, totuși, sunt cazuri în care angajații poliției interzic diseminarea foilor volante de către participanții la întrunire, aceasta fiind o încălcare expresă a prevederilor legii, precum și o limitare nejustificată a dreptului la libera exprimare. • Mai sunt prezente cazuri de aplicare a violenței față de persoane în timpul întrunirilor din partea poliției (ex. Protestul la Judecătoria Orhei după pronunțarea sentinței lui Gheorghe Petic pe parcursul căruia forțele de ordine au folosit gaze lacrimogene).
1,25
HRCCivil and Political rights The State party should review its laws and practice for registering organizations to ensure their compliance with article 22 of the Covenant, and in particular with the need to develop transparent legal criteria that would meet requirements of necessity and proportionality. (38)4
La data de 03 mai 2018, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat în prima lectură Legea cu privire la organizațiile necomerciale, ce urmărește îmbunătățirea substanțială a mediului de activitate al sectorului necomercial. Prevederile proiectului legii sunt în conformitate cu recomandările și standardele europene. Obiectivele urmărite prin proiectul de lege sunt de a simplifica procedura de înregistrare a organizațiilor necomerciale, de a include garanţii suplimentare menite să protejeze libertatea de asociere, dar și de a elimina restricţiile teritoriale de activitate ale organizaţiilor necomerciale. De asemenea, sunt incluse prevederi ce elimină restricţiile, pentru anumite categorii de persoane, de a constitui şi participa în calitate de fondatori, membri sau conducători în cadrul organizaţiilor necomerciale. Se propune ca înregistrarea organizației, a modificărilor şi completărilor la statutul acesteia, să fie gratuită.
2
Mari progrese legislative și instituționale nu s-au întregistrat. Totuși, pe parcursul ultimilor ani nu au fost constatate cazuri de împiedicare a înregistrării organizațiilor.
3
Aspecte pozitive: - Procedura de înregistrare a fost transferată către Agenția Servicii Publice. Restanțe: - Deși a fost transferată procedura de înregistrare către ASP, totuși, OSC reclamează următoarele: a/ specialiștii din cadrul ASP nu sunt capacitați cu privire la activitatea OSC; b/ informația privind înregistrarea organizațiilor nu este accesibilă; c/ după preluarea de ASP a sarcinilor de înregistrare, extrasele pe care MJ le elibera gratuit, sînt eliberate contra taxei de 110 lei + 5 lei comision stabilite pentru eliberarea extraselor din Registrul de stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali; - Din numărul total de aproximativ 14000 OSC, doar 1400 sunt active și funcționale; - OSC sunt dependente de fondurile donatorilor străini; - La nivelul inspectoratului fiscal, nu se face diferențe între OSC și organizațiile comerciale; - Nu există procedură de închidere (de-înregistrare) a unei organizații; - Legea privind 2 % este dificil de implementat.
1,50
HRCCivil and Political rights Consider transferring the responsibility of registering an organization to an independent authority. (38)5
Conform Legii nr. 31/2018 pentru modificarea și completarea unor acte legislative, toate organizațiile necomerciale sunt înregistrate de către Agenţia Servicii Publice.
1
Deși cadrul instituțional a suferit schimbări ca urmare a reformei administrației publice centrale din 2017-2018, atribuțiile de întregistrare a persoanelor juridice și persoanelor fizice întreprinzători individuali, OSC-urilor continuă să le îndeplinească un organ guvernamental. Prin urmare, considerăm că Statul nu a întreprins nicio acțiune pentru implementarea recomandării în sensul instituirii unui organ independent responsabil de înregistrarea organizațiilor.
5
Începând din aprilie 2018, nou creată Agenție Servicii Publice, este autoritatea de înregistrare a OSC-urilor (în locul APL și Ministerului Justiției), prin intermediul a 36 din cele 39 de centre multifuncționale.
1,83
HRCCivil and Political rights , Monitoring, evaluation & reportingThe State party should widely disseminate the Covenant, its two Optional Protocols, its third periodic report and the present concluding observations with a view to raising awareness of the rights enshrined in the Covenant among the judicial, legislative and administrative authorities, civil society and non-governmental organizations operating in the country, and the general public. The State party should ensure that the report and the present concluding observations are translated into the official languages of the State party. (43)2
Deși Statul asigură traducerea tratatelor internaționale, rapoartelor și observațiilor finale, diseminarea acestora este una formală și limitată la transmiterea acestora autorităților publice. Mai mult, Statul s-a angajat să popularizeze recomandările formulate de mecanismele internaționale de monitorizare a drepturilor omului (PNADO 2018-2022), dar efortul depus a fost unul minim. Acesta s-a redus la redirecționarea către platforma organizației internaționale unde sunt plasate rapoartele naționale și observațiile finale ale Comitetelor, accesibile doar în limba engleză. Prin urmare, considerăm că nu s-au întreprins acțiuni în măsură să accesibilizeze informația pentru publicul larg.
1,00
HRCCivil and Political rights , Monitoring, evaluation & reportingIn accordance with rule 71, paragraph 5, of the Human Rights Committee’s rules of procedure, the State party is requested to provide, within one year of the adoption of the present concluding observations, information on the implementation of the recommendations made by the Committee in paragraphs 10 (national human rights framework), 24 (abuse and ill-treatment in residential institutions and psychiatric hospitals) and 28 (conditions of detention). (44)4
Statul și-a onorat angajamentele față de partenerii internaționali de furnizare a informațiilor solicitate, dar cu întârziere. Totodată informațiile prezentate uneori nu sunt relevante, deoarece sunt fie generale și nu oferă un răspuns exact la recomandări, fie conțin date depășite.
2,00
HRCCivil and Political rights , Monitoring, evaluation & reportingThe Human Rights Committee requests the State party to to submit its next periodic report by 4 November 2022 and to include in that report specific up-to-date information on the implementation of the recommendations made in the present concluding observations and of Covenant as a whole. Given that the State party has accepted the simplified reporting procedure, the Committee will transmit to it a list of issues prior to the submission of the report in due course. The State party’s replies to that list will constitute its fourth periodic report. In accordance with General Assembly resolution 68/268, the word limit for the report is 21,200 words. (45)
UPRCivil and Political rights , Ratification of international HR treatiesContinue its accession to the core international human rights instruments. (121.1)2
PNADO 2018-2022 conține o serie de acțiuni privind ratificarea/aderarea la tratatele internaționale și regionale, stabilite la obiectivul 1 ”Aderarea la instrumentele internaționale în domeniul drepturilor omului”. Până în prezent, totuși, eforturile Statului se reduc doar la semnarea Protocolului Opțional la Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități (27.09.2018) care, pentru a genera obligații pentru Stat, necesită a fi ratificat. Guvernul a aprobat, la 27.12.2019, proiectul de lege privind ratificarea Convenției de la Istanbul, însă cu rezerve privind art. 30 (2) și art. 59. Documentul urmează a fi supus procedurii de ratificare.
1,00
Total

Pages