Monitoring

Average score
3. 10 /5
1546207200
MechanismDomainRecommendationMark from governmentMark from NHRIMark from ONGMedia
Michel Forst, Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights defendersNational human rights institutionsThe Special Rapporteur recommends that the Office of the Ombudsperson to further support and engage in initiatives focused on the protection of human rights defenders, including by adopting and contributing to preventive and protective measures and developing means for their public recognition. (86a)4
Conform Raportului Avocatului Poporului din 2018 au fost realizate 49 activități de informare și prevenire - 1757 de persoane informate, 26 de conferințe naționale și internaționale, reuniuni, mese rotunde cu peste 1640 de persoane, ore tematice în instituțiile de învățământ primar și secundar. Pe 6 decembrie 2018 Oficiul Ombudsmanului a organizat Forumul apărătorilor drepturilor omului. Pe lângă OAP a fost instituit Forumul Studenților antitortură. În perioada 27-28 septemrbie 2018 OAP a organizat Conferința internațională „Rolul instituțiilor naționale de protecție a drepturilor omului în societatea modernă”
2
Până în prezent, Oficiul Avocatului Poporului (OAP) nu s-a preocupat de crearea unui Consiliu a apărătorilor drepturilor omului. Nu se cunoaște care este gradul de implicare și eficiența implicării pe cazuri individuale. În unele cazuri s-a constatat lipsa notelor de poziție din partea OAP în cazurile de represalii ale apărătorilor de drepturile omului.
1,50
Michel Forst, Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights defendersNational human rights institutions

The Special Rapporteur recommends that the Office of the Ombudsperson to engage more consistently with civil society organizations in a genuine dialogue in decision-making processes, and on the promotion of human rights. (86b)

3
La compartimentul colaborare cu societatea civilă pe pagina oficială a ombudsman.md nu este publică nici o informație. Din Raportul anual al Avocatului Poporului pentru 2018, au fost evocate câteva acorduri de colaborare cu OSC locale, precum și CNA, ARI, Inspectoratul General de carabinieri. Totodată, conform Raportului în cadrul majorității evenimentelor publice organizate de către Ombudsman au participat ONG-uri din domeniu.
1
Nu există un proces/mecanism de consultare a societății civile. Reprezentanții societății civile nu sunt consultați în procesul de elaborare a raportului de activitate a Oficiului Avocatului Poporului. Acest lucru se referă și la alte procese și decizii.
1,00
Michel Forst, Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights defendersNational human rights institutionsThe Office of the Ombudsperson to further engage in developing and strengthening alliances with civil society organizations and human rights defenders. (86c)3
La compartimentul colaborare cu societatea civilă pe pagina oficială a ombudsman.md nu este publică nici o informație. Din Raportul anual al Avocatului Poporului pentru 2018, au fost evocate cîteva acorduri de colaborare cu OSC locale, precum și CNA, ARI, Inspectoratul General de carabinieri. Totodată, conform Raportului în cadrul majorității evenimentelor publice organizate de către Ombudsman au participat ONG-uri din domeniu.
1,50
Michel Forst, Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights defendersNational human rights institutions

The Office of the Ombudsperson to consider the recommendations made by the Subcommittee on Accreditation aimed at greater compliance with the Paris Principles, and consider their implementation. (86d)

Michel Forst, Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights defendersNational human rights institutions

The Equality Council to further engage with civil society organizations in the activities relating to awareness-raising and the promotion of equality. (87a)

Michel Forst, Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights defendersNational human rights institutions

The Equality Council to continue to develop and strengthen alliances with specialized civil society organizations and human rights defenders. (87b)

Michel Forst, Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights defendersNational human rights institutionsThe Government of the Republic of Moldova to take all credible, effective and prompt measures to increase the accountability, independence and transparency of State institutions at all levels. (85b)3
APC publică informaţii relevante cu privire la procesul decizional pe platforma guvernamentală www.particip.gov.md și la rubrica „Transparenţa decizională” de pe paginile web a ministerelor, pentru a oferi cetățenilor și altor părți interesate posibilitatea de a urmări procesul complet de elaborare a unei decizii de la etapa de inițiere pînă la etapa finală, cu respectarea tuturor prevederilor stabilite conform Legii nr.239/2008 privind transparența în procesul decizional și Hotărîrii Guvernului nr. 967/2016 „Cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional”. Totodată, asigură deschiderea și actualizarea datelor pe portalul guvernamental www.date.gov.md pe domeniile proprii de gestiune.
1,50
Michel Forst, Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights defendersNational human rights institutionsStrengthen the role and independence of the Office of the Ombudsperson and the Equality Council by, inter alia, ensuring they can provide effective remedies and guaranteeing their financial independence with sufficient budgetary and human resources for their adequate and effective functioning; and consider empowering the Office of the Ombudsperson to make recommendations to public authorities and the Equality Council on directly sanctioning all acts of discrimination and on litigating at the Constitutional Court on issues relating to equality. (85r)4
Prevederile Legii nr.52/2014 definesc clar rolul Avocatului Poporului pentru Drepturile Copilului și atribuțiile acestuia, în special art.17 „(4) Avocatul Poporului pentru drepturile copilului decide asupra cererilor privind încălcarea drepturilor şi libertăţilor copilului. (5) În scopul apărării drepturilor şi libertăţilor copilului, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului poate sesiza Curtea Constituțională și poate înainta acţiuni în instanţele judecătoreşti.” În activitatea sa, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului este asistat de o subdiviziune specializată din cadrul Oficiului Avocatului Poporului. Avocatul Poporului pentru drepturile copilului înaintează Avocatului Poporului propuneri ce ţin de planificarea activităţii Oficiului, de elaborarea proiectului bugetului şi de raportare. Analiza efectuată asupra activității Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii (Consiliul antidiscriminare) a relevat necesitatea înlăturării impedimentelor funcționale cu care se confruntă acesta. În scopul consolidării cadrului normativ ce reglementează activitatea şi competenţele, precum și în rezultatul unui exercițiu de evaluare, la finele anului 2017 a fost elaborat un proiect de modificare şi completare a unui șir de acte legislative 4 care-și propune să asigure o precizare și o reglementare mai clară a competenței Consiliului antidiscriminare, să extindă criteriile de nediscriminare, să îmbunătăţească colectarea de date în materia egalităţii, nediscriminării şi diversităţii, să optimizeze monitorizarea, evaluarea și raportarea anuală a rezultatelor, precum și să consolideze cadrul instituţional în domeniu, toate acestea fiind orientate să asigure o mai bună implementare a principiului egalităţii şi nediscriminării la nivel național. Potrivit aceleiași inițiative legislative, este propusă extinderea listei subiecților cu drept de a sesiza Curtea Constituțională, Consiliului antidiscriminare fiindu-i propusă prerogativa de a iniţia proceduri la Curtea Constituţională în vederea evaluării caracterului constituţional sau legal al legilor generale despre care Consiliul consideră că includ reglementări discriminatorii. Acest lucru va contribui la asumarea unui rol proactiv de către Consiliu în asigurarea standardelor cu privire la nediscriminare din legislaţia naţională. Proiectul de lege a fost deja aprobat prin HG nr. 635/2018, înregistrat la Parlament cu nr.235.
2,00
HRCCivil and Political rights The State part should adopt promptly a new national human rights action plan on the basis of consultations with all relevant stakeholders. (10a)
HRCCivil and Political rights The State part should allocate sufficient human and financial resources to ensure the effective implementation of the former and new plans. (10b)
HRCCivil and Political rights The State part should ensure that the implementation of the former and new plans is reviewed and evaluated regularly. (10c)
HRCCivil and Political rights The State party should take concrete and effective measures to ensure the proper administration of justice, in accordance with article 14 of the Covenant and taking into account the Committee’s general comment No. 32 (2007) on the right to equality before courts and tribunals and to a fair trial. (30)
HRCCivil and Political rights Ensure prompt, thorough, independent and impartial investigations into any allegations of interference with the independence of the judiciary and prosecute and hold responsible those found guilty, including judicial officers who may be complicit. (30b)
HRCCivil and Political rights Ensure that judges are generally shielded in law and in fact from any sanction or act of retribution for unpopular judicial decisions and that exceptional legal proceedings against judges are conducted in accordance with fair procedures ensuring objectivity and impartiality as set out in the Constitution or law. (30с)
Michel Forst, Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights defendersCivil and Political rights , Reform in the justice sector

Decisively increase its efforts to eradicate corruption by, inter alia, implementing a zero-tolerance policy and ensuring the efficient functioning of the existing anti-corruption institutions; in this regard, authorities should ensure that all corruption cases, particularly those at the highest level, are subject to thorough, independent, impartial and prompt investigation, and that those responsible are brought to justice and diverted funds recovered. (85с)

Michel Forst, Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights defendersCivil and Political rights

Guarantee the right to a fair trial, in particular by taking immediate and effective measures to ensure that undue or disproportionate criminal proceedings are not brought about through fabricated accusations; that selective justice is not used against political opponents, independent judges, lawyers, and human rights defenders; and that civil society groups, international and regional organizations and the general public are allowed to monitor these trials. (85i)

HRCCivil and Political rights The State party should step up its efforts to increase media pluralism and the diversity of views and information accessible to the public, taking into account the Committee’s general comment No. 34 (2011) on freedoms of opinion and expression. (32)3
Pluralismul de idei și informații accesibile publicului este asigurat potrivit prevederilor Codului serviciilor media audiovizuale prin prisma principiilor de comunicare audiovizuală, de care furnizorii de servicii media, indiferent de tipul de proprietate, urmează să țină cont în cadrul serviciilor media audiovizuale. La fel potrivit arr. 29 din Cod în vederea asigurării pluralismului de opinii Consiliul Audiovizualului evaluează situaţia dominantă in formarea opiniei publice a unei persoane fizice sau juridice in cazul când constată că cota de audiență ponderată a serviciilor media audiovizuale atribuită depășește 35% din piața semnificativa. Consiliul Audiovizualului se angajează intr-o conciliere cu deținătorul licenței de emisie pentru a conveni asupra măsurilor menite să remedieze situația respectivă, iar in cazul in care concilierea nu conduce la incheierea unui acord comun in termen de 6 luni sau dacă acordul respectiv nu este pus in aplicare intr-un termen rezonabil, in scopul garantării pluralismului de opinii, consiliul Audiovizualului poate impune sancțiuni.
1,50
HRCCivil and Political rights Ensure that independent journalists and media outlets can fulfil their functions without undue interference. (32)4
Potrivit art. 10 din Codul audiovizualului autoritățile responsabile de menținerea ordinii publice asigură protecția jumaliștilor și a locurilor de muncă ale acestora, in cazul in care aceștia sunt supuși unor presiuni sau amenințări de natură să impiedice ori să restrdngă libera exercitare a profesiei lor, la fel protecția sediilor și a locațiilor fumizorilor de servicii media, in cazul in care acestea sdnt supuse unor amenințări de natură să impiedice sau să afecteze libera desășurare a activităii acestora. Constrângerea sau exercitarea presiunii prin amenințare ori intimidare a jurnaliștilor atrage răspundere contravenlională și, după caz, penală. Consiliul Audiovizualului examinează în ședințe publice cazurile de amenințări, presiuni și intimidări, de natură să impiedice ori să restrîngă in mod efectiv libera exercitare a profesiei jurnaliștilor sau activitătii furnizorilor de servicii media și, după caz, sesizează autoritățile competente.
2,00
HRCCivil and Political rights The State party should guarantee the right to freedom of assembly without any undue restrictions or obstacles in law or in practice, and take appropriate measures to ensure that organizers and participants of assemblies do not face any acts of intimidation, including police interference prior to the organization of assemblies. (34)
HRCCivil and Political rights The State party should review its laws and practice for registering organizations to ensure their compliance with article 22 of the Covenant, and in particular with the need to develop transparent legal criteria that would meet requirements of necessity and proportionality. (38)4
La data de 03 mai 2018, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat în prima lectură Legea cu privire la organizațiile necomerciale, ce urmărește îmbunătățirea substanțială a mediului de activitate al sectorului necomercial. Prevederile proiectului legii sunt în conformitate cu recomandările și standardele europene. Obiectivele urmărite prin proiectul de lege sunt de a simplifica procedura de înregistrare a organizațiilor necomerciale, de a include garanţii suplimentare menite să protejeze libertatea de asociere, dar și de a elimina restricţiile teritoriale de activitate ale organizaţiilor necomerciale. De asemenea, sunt incluse prevederi ce elimină restricţiile, pentru anumite categorii de persoane, de a constitui şi participa în calitate de fondatori, membri sau conducători în cadrul organizaţiilor necomerciale. Se propune ca înregistrarea organizației, a modificărilor şi completărilor la statutul acesteia, să fie gratuită.
2,00
HRCCivil and Political rights Consider transferring the responsibility of registering an organization to an independent authority. (38)5
Conform Legii nr. 31/2018 pentru modificarea și completarea unor acte legislative, toate organizațiile necomerciale sunt înregistrate de către Agenţia Servicii Publice.
2,50
HRCCivil and Political rights , Monitoring, evaluation & reportingThe State party should widely disseminate the Covenant, its two Optional Protocols, its third periodic report and the present concluding observations with a view to raising awareness of the rights enshrined in the Covenant among the judicial, legislative and administrative authorities, civil society and non-governmental organizations operating in the country, and the general public. The State party should ensure that the report and the present concluding observations are translated into the official languages of the State party. (43)
HRCCivil and Political rights , Monitoring, evaluation & reportingIn accordance with rule 71, paragraph 5, of the Human Rights Committee’s rules of procedure, the State party is requested to provide, within one year of the adoption of the present concluding observations, information on the implementation of the recommendations made by the Committee in paragraphs 10 (national human rights framework), 24 (abuse and ill-treatment in residential institutions and psychiatric hospitals) and 28 (conditions of detention). (44)
HRCCivil and Political rights , Monitoring, evaluation & reportingThe Human Rights Committee requests the State party to to submit its next periodic report by 4 November 2022 and to include in that report specific up-to-date information on the implementation of the recommendations made in the present concluding observations and of Covenant as a whole. Given that the State party has accepted the simplified reporting procedure, the Committee will transmit to it a list of issues prior to the submission of the report in due course. The State party’s replies to that list will constitute its fourth periodic report. In accordance with General Assembly resolution 68/268, the word limit for the report is 21,200 words. (45)
UPRCivil and Political rights , Ratification of international HR treatiesContinue its accession to the core international human rights instruments. (121.1)
Total

Pages