Monitoring

Average score
3. 10 /5
1546207200
MechanismDomainRecommendationMark from governmentMark from NHRIMark from ONGMedia
Michel Forst, Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights defendersCivil Society; Human rights defenders

Publicly recognize the fundamental role played by human rights defenders and journalists in society, and condemn any intimidation of them and any attempt to discredit them. (85k)

Michel Forst, Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights defendersCivil Society; Human rights defenders

Ensure that the new draft law on non-governmental organizations, which is awaiting approval from the parliament, is adopted as agreed with civil society organizations, and if any changes are proposed, they undergo a genuine consultation with civil society organizations. (85l)

4
La data de 28 martie 2018 a fost emisă Hotărârea Guvernului nr.270 pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la organizaţiile necomerciale, care a fost ulterior prezentată Parlamentului spre examinare. La data de 03 mai 2018 Parlamentul Republicii Moldova a adoptat în prima lectură Legea cu privire la organizațiile necomerciale, ce urmărește îmbunătățirea substanțială a mediului de activitate al sectorului necomercial. Prevederile proiectului legii sunt în conformitate cu recomandările și standardele europene. Parlamentul conform procedurilor stabilite urmează să adopte Legea cu privire la organizațiile necomerciale în lectură finală cât mai curând posibil.
2,00
Michel Forst, Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights defendersCivil Society; Human rights defenders

The Special Rapporteur recommends that human rights defenders publicize the Declaration on Human Rights Defenders widely among society. (88a)

Michel Forst, Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights defendersCivil Society; Human rights defenders

The Special Rapporteur recommends that human rights defenders continue to make full use of the human rights mechanisms of the United Nations, the Council of Europe and the Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) in connection with human rights monitoring and protection. (88b)

Michel Forst, Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights defendersCivil Society; Human rights defendersThe Special Rapporteur recommends that human rights defenders continue to develop and strengthen national and local networks and outreach to remote areas in the country, in order to contribute to the protection of defenders and to facilitate coordination. (88c)
Michel Forst, Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights defendersCivil Society; Human rights defendersThe Special Rapporteur recommends that the international community, the European Union, the Council of Europe and OSCE continue to monitor the situation of human rights defenders in the Republic of Moldova and to strengthen efforts to empower and support them, including through trial monitoring and legal and financial assistance. (90c)
Civil Society; Human rights defendersThe Special Rapporteur recommends that the international community, the European Union, the Council of Europe and OSCE increase initiatives to travel and reach out to defenders and communities in remote areas and defenders from the most vulnerable groups, including persons with disabilities, Roma, and ethnolinguistic and religious minorities. (90c)
Michel Forst, Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights defendersCivil Society; Human rights defenders

The Special Rapporteur recommends that non-State actors, such as political parties, the media, private companies and other groups, refrain from inciting, organizing or participating in the harassment, intimidation, threatening or stigmatization of human rights defenders. (89)

Michel Forst, Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights defendersCivil Society; Human rights defenders

The Special Rapporteur recommends that the international community, the European Union, the Council of Europe and OSCE engage with the Government to encourage a meaningful dialogue between authorities and civil society organizations. (90d)

UPREquality and non-discrimination. Rights of LGBTQ personsContinue to take active measures to combat discrimination, to ensure equality and to strengthen the independence of the Ombudsman in order to bring it into compliance with the Paris Principles. (121.38)
UPREquality and non-discrimination. Rights of LGBTQ personsContinue efforts aimed at combating all forms and manifestations of hatred and discrimination, including hate crimes and hate speech on a religious basis, and strengthen mechanisms for accountability in this regard.(121.45)2
În perioada de raport, Procuratura nu a investigat cazuri de încălcare a drepturilor minorităților pe motiv de ură și discursuri xenofobe pe bază de religie.
1
• Obiectivul specific nr. 3 al Planului de Acțiuni al Strategiei de Consolidare a Relațiilor Interetnice în Republica Moldova pentru anii 2017-2027 se referă la: Prevenirea şi eliminarea discriminării, xenofobiei, stereotipurilor etnice, tensiunilor interetnice şi segregării”, cu acțiuni practice care vin să combată cazurile de instigare la ură interetnică, discriminare şi exprimare a intoleranţei. Agenția pentru Relații Interetnice nu a publicat documente care să reflecte progresul realizării acestui obiectiv. • Programul de activitate al Guvernului nu prevede acțiuni orientate spre combaterea tuturor formelor și manifestărilor de ură și discriminare, etc. • Lipsesc datele statistice referitoare la infracțiunile săvârșite din ură.
0,75
UPRThe rights of the ethno-linguistic and religious minorities, Equality and non-discrimination. Rights of LGBTQ personsEstablish efficient mechanisms to investigate and punish hate crimes, racial harassment and racial discrimination against minorities and vulnerable groups. (121.62)
UPRReform in the justice sector, Equality and non-discrimination. Rights of LGBTQ personsIncrease professional training and adopt guidelines for improving the conduct of police, prosecution, and courts in investigating bias-motivated crimes and cases of domestic violence. (121.63)4
Institutul Naţional al Justiţiei - Tematica privind particularitățile investigării și examinării infracțiunilor motivate de prejudecăți, dispreț sau ură a fost inclusă în Planul modular de formare continuă a judecătorilor și procurorilor, astfel, pe parcursul anului 2019au fost realizate activități de instruire în domeniu. Procuratura Generală - În perioada de raport, a fost emis Ordinul Procurorului General nr.28/11 din 01 august 2019 prin care a fost aprobată Instrucțiunea metodologică „Ghid privind investigarea și judecarea infracțiunilor motivate de ură”, recomandată pentru aplicare în activitatea desfășurată de procurori și ofițerii de urmărire penală. Au fost organizate 15 instruiri pentru 186 procurori. Consiliul pentru Egalitate: 1. În perioada 10-26 ianuarie 2018 membrul Consiliului, Andrei Brighidin a desfășurat 4 activități de instruire pentru 100 de angajați ai organelor de ocrotire a normelor de drept cu tematica nediscriminării. 2. În perioada 22-23 noiembrie 2018, Consiliul a desfășurat 2 activități de instruire privind discriminarea și măsurile de prevenire a acesteia pentru 70 cadre didactice. 3. De asemenea, Consiliul a programat în planul său de acțiuni pentru 2019 și alte măsuri de realizare a acestei subacțiuni. Ministerul Afacerilor Interne: La 20 iunie 2019, prin Ordinul ministrului afacerilor interne cu privire la organizarea cursurilor de perfecționare/specializare/recalificare în anul de studii 2019-2020 a fost aprobat planul de instruire pentru angajații MAI. Astfel, au fost programate mai multe cursuri de instruire cu genericul: - Violenţa în familie I: consolidarea capacităţilor de investigare şi examinare a infracţiunilor privind viaţa sexuală; consolidarea capacităţilor de prevenire a violenţei în familie, violenţei faţă de femei şi abordării multidisciplinare, precum şi intervenţiei în cazurile de violenţă în familie şi violenţă sexuală; mecanismul de aplicare a măsurilor de protecţie a victimelor violenţei în familie; gestionarea emoţiilor de către poliţiştii în contact cu agresorul; comunicarea eficientă cu agresorul; - Violența în familie II: abordări doctrinare şi reglementări normative în domeniul violenţei în familie; violenţa în familie: particularități, tipuri şi forme de manifestare; calificarea infracţiunii de violenţă în familie în cazul concurenței normelor penale; încadrarea juridică a infracţiunilor cu privire la violenţa în familie; reglementări contravenţionale în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie; delimitarea acestora de contravenţii cât şi de alte infracţiuni concurente; măsurile de protecţie în cazurile de violenţă în familie; violenţa şi abuzul asupra copiilor; consolidarea capacităţilor de prevenire a violenţei în familie, violenţei faţă de femei şi abordării multidisciplinare, precum şi intervenţiei în cazurile de violenţă în familie şi violenţă sexuală; - Asigurarea egalităţii de gen şi prevenirea discriminării: consolidarea capacităţilor poliţiştilor în domeniul protecţiei drepturilor omului, în special ale minorităţilor naţionale; respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor cu dizabilităţi; consolidarea capacităţilor angajaţilor MAI în domeniul nediscriminării, neadmiterii torturii şi standardelor stabilite în Protocolul de la Istanbul, inclusiv în domeniul prevenirii violenţei între deţinuţi; prevederile legale naţionale şi internaţionale referitoare la violenţa în bază de gen; egalitatea şi nediscriminarea în conformitate cu standardele internaţionale; abordarea integratoare a egalităţii de gen.
2,00
UPRReform in the justice sector, Equality and non-discrimination. Rights of LGBTQ personsEstablish clear legislation criminalizing hate crimes and ensure all incidents of religious hate speech are investigated. (121.64)4
22.10.2019 - Consultări publice despre proiectul de lege privind modificarea unor acte legislative (infracțiunile motivate de prejudecată, dispreț și ură), varianta comasată a proiectelor nr.277 din 20.06.2016 și nr. 301 din 01.07.2016, votate de către Parlament în prima lectură.
1
Nu au fost întreprinse anumite acțiuni în acest sens.
6,78
CERDEquality and non-discrimination. Rights of LGBTQ personsThe State party undertake public education campaigns on the rights provided in the Convention and domestic legislation under which these rights can be invoked, on the work of the Council and on the methods for filing complaints on racial discrimination. (15)4
Legea nr. 298 din 21.12.2012 cu privire la activitatea Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii stabilește clar procedura de examinare a plîngerilor şi a autosesizărilor (accesibilizarea serviciilor prestate de Consiliu - plângerile privind faptele de discriminare pot fi depuse atât personal, la sediul Consiliului, dar și prin poșta sau email, precum și în regim on-line, accesând pagina www.egalitate.md la rubrica Depune o plângere.) Campania Consiliului „ Oameni buni - legea 121 este pentru toți” + pagina www.egalitate.md (campanii rubrica) + Raportul PNADO campanii desfășurate de MSMPS, ARI
2,00
Michel Forst, Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights defendersThe rights of the ethno-linguistic and religious minorities, Rights of people with disabilities, Equality and non-discrimination. Rights of LGBTQ persons

Increase measures to effectively protect other groups in vulnerable situations, such as Gaugazians and other minorities, persons with disabilities and elderly persons, and combat their social exclusion and the discrimination they face. (85p)

CESCREquality and non-discrimination. Rights of LGBTQ personsThe State party review its anti-discrimination legislation, particularly the law on ensuring equality, with a view to providing for the prohibition of all direct, indirect and multiple forms of discrimination on all grounds, including health status, wealth, social origin, sexual orientation and gender identity. Such a law should provide for effective remedies for victims of discrimination, including within judicial and administrative proceedings. It draws the attention of the State party to its general comment No. 20 (2009) on non-discrimination in economic, social and cultural rights. (19)3
În scopul consolidării cadrului legal privind prevenirea şi combaterea discriminării, Ministerul Justiţiei a elaborat proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative, care intervine cu modificări inclusiv în cuprinsul Legii nr. 121/2012 cu privire la asigurarea egalităţii. Astfel, se propune completarea legii cu noi criterii discriminatorii, precum ar fi identitate de gen, statut matrimonial, stare de sănătate și statut HIV, statut social. La fel, se operează anumite modificări și în cuprinsul noțiunilor de discriminare directă și indirectă. Adițional, se propune completarea cu noțiunea de discriminare continuă și discriminare prelungită. HG nr.635/2018 cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru completarea și modificarea unor acte legislative. Retras din Parlament. În scopul asigurării corespunderii cadrului legal naţional cu standardele internaţionale în domeniu, în special cu cele statuate în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, precum şi recomandările ECRI, Ministerul Justiției a solicitat prin scrisoarea nr. 02/7932 din 2 august 2019 asistența Consiliului Europei în efectuarea unei expertize la proiectul de lege menţionat.
1,50
CERDEquality and non-discrimination. Rights of LGBTQ personsThe Committee, recalling its general recommendation No. 35 (2013) on combating racist hate speech, recommends that the State party ensures that article 346 of the Criminal Code is fully in line with article 4 of the Convention and that the amended article is enforced to prosecute incidents of hate speech. (13a)
CERDEquality and non-discrimination. Rights of LGBTQ personsThe Committee, recalling its general recommendation No. 35 (2013) on combating racist hate speech, recommends that the State party adopt comprehensive legislation criminalizing hate crimes and ensure that such legislation is in line with the Convention and that racial motivation is listed as an aggravating circumstance. (13b)4
22.10.2019 - Consultări publice despre proiectul de lege privind modificarea unor acte legislative (infracțiunile motivate de prejudecată, dispreț și ură), varianta comasată a proiectelor nr.277 din 20.06.2016 și nr. 301 din 01.07.2016, votate de către Parlament în prima lectură. De menționat că, prevederile art.77 (1), lit.d Cod penal califică „săvîrșirea infracțiunii din motive de ură socială, națională, rasială sau religioasă” drept circumstanță agravantă care se consideră la stabilirea pedepselor conform art.78 Cod Penal
13,05
CERDEquality and non-discrimination. Rights of LGBTQ personsThe Committee, recalling its general recommendation No. 35 (2013) on combating racist hate speech, recommends that the State party conduct educational campaigns to address the root causes of prejudices and promote tolerance and respect for diversity, including in particular with a focus on the role and responsibilities of journalists and public officials. (13c)
CERDEquality and non-discrimination. Rights of LGBTQ personsThe Committee, recalling its general recommendation No. 35 (2013) on combating racist hate speech, recommends that the State party ensure all incidents of hate crimes and hate speech are investigated and prosecuted and that the perpetrators are punished, regardless of their official status, and provide data on numbers of hate crimes and hate speech cases reported, prosecutions and convictions, and compensation to victims. (13d)3
În scopul consolidării cadrului legal privind prevenirea şi combaterea discriminării, Ministerul Justiţiei a elaborat proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative, care intervine cu modificări inclusiv în cuprinsul Legii nr. 121/2012 cu privire la asigurarea egalităţii. Astfel, se propune completarea legii cu noi criterii discriminatorii, precum ar fi identitate de gen, statut matrimonial, stare de sănătate și statut HIV, statut social. La fel, se operează anumite modificări și în cuprinsul noțiunilor de discriminare directă și indirectă. Adițional, se propune completarea cu noțiunea de discriminare continuă și discriminare prelungită. HG nr.635/2018 cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru completarea și modificarea unor acte legislative. Retras din Parlament. În scopul asigurării corespunderii cadrului legal naţional cu standardele internaţionale în domeniu, în special cu cele statuate în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, precum şi recomandările ECRI, Ministerul Justiției a solicitat prin scrisoarea nr. 02/7932 din 2 august 2019 asistența Consiliului Europei în efectuarea unei expertize la proiectul de lege menţionat. Ordinul Procurorului General nr.28/11 din 01 august 2019 prin care a fost aprobată Instrucțiunea metodologică „Ghid privind investigarea și judecarea infracțiunilor motivate de ură”. Raportul Procuraturii Generale nu conține date referitor la numărul cazurilor de infracțiune săvîrșite din motive de ură.
1,50
CERDEquality and non-discrimination. Rights of LGBTQ personsThe Committee, recalling its general recommendation No. 35 (2013) on combating racist hate speech, recommends that the State party reinforce the role of the prosecutors in supporting victims of racial discrimination to report violations. (13e)5
În scopul asigurării informării victimelor și părților vătămate privind drepturile sale, Procuratura Generală a emis Instrucțiunea cu caracter general nr.15-10d/17-601 din 12.10.2017, care prevede informarea obligatorie a victimelor și părților vătămate în cadrul procesului penal cu privire la drepturile și obligațiile de care dispun. Prin Ordinul Procurorului General nr.28/11 din 01.08.2019, au fost aprobate Instrucţiunile metodologice „Ghid privind investigarea şi judecarea infracţiunilor motivate de ură”.
2,50
CERDEquality and non-discrimination. Rights of LGBTQ personsRecalling its general recommendation No. 31 (2005) on the prevention of racial discrimination in the administration and functioning of the criminal justice system, the Committee recommends that the State party take measures to ensure that cases of racial discrimination brought before the Council are investigated and that perpetrators are prosecuted and properly sanctioned. (15)
CERDEquality and non-discrimination. Rights of LGBTQ personsThe Committee requests updated disaggregated statistics and detailed information on the number and types of complaints on racial discrimination reported to the Council and the Courts, and on prosecutions and the convictions of perpetrators. (15)2
Consiliul publică date dezagregate prvind numărul și tipurile plîngerilor parvenite, doar că criteriul de rasă nu se atestă ca unul separat. Instanțele de judecată și procuratura nu publică date conform criteriului de discrimare rasială.
1,00
CERDThe rights of the ethno-linguistic and religious minorities, Equality and non-discrimination. Rights of LGBTQ personsThe Committee recommends that the State party take the measures necessary to ensure that complaints by members of ethnic minorities are properly filed and investigated and that perpetrators are prosecuted, convicted and sentenced. (17)
Total

Pages