Monitoring

Average score
2. 69 /5
1546207200
MechanismDomainRecommendationMark from governmentMark from NHRIMark from ONGMedia
Michel Forst, Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights defendersCivil Society; Human rights defenders

Publicly recognize the fundamental role played by human rights defenders and journalists in society, and condemn any intimidation of them and any attempt to discredit them. (85k)

Michel Forst, Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights defendersCivil Society; Human rights defenders

Ensure that the new draft law on non-governmental organizations, which is awaiting approval from the parliament, is adopted as agreed with civil society organizations, and if any changes are proposed, they undergo a genuine consultation with civil society organizations. (85l)

4
La data de 28 martie 2018 a fost emisă Hotărârea Guvernului nr.270 pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la organizaţiile necomerciale, care a fost ulterior prezentată Parlamentului spre examinare. La data de 03 mai 2018 Parlamentul Republicii Moldova a adoptat în prima lectură Legea cu privire la organizațiile necomerciale, ce urmărește îmbunătățirea substanțială a mediului de activitate al sectorului necomercial. Prevederile proiectului legii sunt în conformitate cu recomandările și standardele europene. Parlamentul conform procedurilor stabilite urmează să adopte Legea cu privire la organizațiile necomerciale în lectură finală cât mai curând posibil.
1
Proiectul de Lege privind organizațiile necomerciale, adoptat în prima lectură la începutul anului 2018, pînă în prezent nu a fost adoptat. Deși cadrul legal oferă mecanisme de cooperare dintre organizațiile societății civile și Stat la nivel de participare în procese decizionale, această cooperare se caracterizează prin nivel scăzut și eficiență redusă, cu impact minim asupra agendei publice.
1
Nu au fost întreprinse acțiuni în acest sens.
1,00
Michel Forst, Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights defendersCivil Society; Human rights defenders

The Special Rapporteur recommends that human rights defenders publicize the Declaration on Human Rights Defenders widely among society. (88a)

1
Nu au fost întreprinse acțiuni în acest sens.
0,50
Michel Forst, Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights defendersCivil Society; Human rights defenders

The Special Rapporteur recommends that human rights defenders continue to make full use of the human rights mechanisms of the United Nations, the Council of Europe and the Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) in connection with human rights monitoring and protection. (88b)

3
Organizațiile evidențiază acces limitat la informație. Apărătorii drepturilor omului necesită suport și capacitare în realizarea continuă a activităților de monitorizare și protecția drepturilor omului.
1,50
Michel Forst, Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights defendersCivil Society; Human rights defendersThe Special Rapporteur recommends that human rights defenders continue to develop and strengthen national and local networks and outreach to remote areas in the country, in order to contribute to the protection of defenders and to facilitate coordination. (88c)3
Sunt realizate eforturi ale societății civile.Totuși, activitatea apărătorilor drepturilor omului este concentrată în Chișinău.
1,50
Michel Forst, Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights defendersCivil Society; Human rights defendersThe Special Rapporteur recommends that the international community, the European Union, the Council of Europe and OSCE continue to monitor the situation of human rights defenders in the Republic of Moldova and to strengthen efforts to empower and support them, including through trial monitoring and legal and financial assistance. (90c)3
Unii donatori realizează acțiuni de monitorizare a proceselor de judecată. În teritoriu situația este mult mai dificilă. Este necesară redistribuirea teritorială a fondurilor și monitorizarea să fie proporțională fondurilor alocate.
1,50
Civil Society; Human rights defendersThe Special Rapporteur recommends that the international community, the European Union, the Council of Europe and OSCE increase initiatives to travel and reach out to defenders and communities in remote areas and defenders from the most vulnerable groups, including persons with disabilities, Roma, and ethnolinguistic and religious minorities. (90c)
Michel Forst, Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights defendersCivil Society; Human rights defenders

The Special Rapporteur recommends that non-State actors, such as political parties, the media, private companies and other groups, refrain from inciting, organizing or participating in the harassment, intimidation, threatening or stigmatization of human rights defenders. (89)

1
Nu au fost întreprinse anumite acțiuni în acest sens.
0,50
Michel Forst, Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights defendersCivil Society; Human rights defenders

The Special Rapporteur recommends that the international community, the European Union, the Council of Europe and OSCE engage with the Government to encourage a meaningful dialogue between authorities and civil society organizations. (90d)

UPREquality and non-discrimination. Rights of LGBTQ personsContinue to take active measures to combat discrimination, to ensure equality and to strengthen the independence of the Ombudsman in order to bring it into compliance with the Paris Principles. (121.38)3
Aspecte pozitive: Legislația generală în domeniul egalității și nediscriminării este în mare parte conformă cu standardele internaționale, rămân însă lacune care se referă la extinderea grupurilor protejate, aplicare uniformă și îmbunătățire a mecanismului de sancționare. La moment Guvernul este în proces de revizuire a Legii 121 cu privire la asigurarea egalității și a Legii nr.298 din 21.12.2012 cu privire la activitatea Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii, însă acest proces se tergiversează. Aspecte negative: Măsuri active pentru a combate discriminarea din anul 2016 nu s-au realizat. Este evidențiată subfinanțarea domeniului.
1,50
UPREquality and non-discrimination. Rights of LGBTQ personsContinue efforts aimed at combating all forms and manifestations of hatred and discrimination, including hate crimes and hate speech on a religious basis, and strengthen mechanisms for accountability in this regard.(121.45)2
În perioada de raport, Procuratura nu a investigat cazuri de încălcare a drepturilor minorităților pe motiv de ură și discursuri xenofobe pe bază de religie.
2
Proiectul de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative, inclusiv a Codului penal care incriminează infracțiunile săvârșite din ură și prejudecată, de la adoptarea sa în I-a lectură (la 08.12.2016) rămâne a fi la etapa de proiect. În lipsa unor mecanisme eficiente de sancționare a discursului de ură, numărul de cazuri a discursurilor de ură este în continuă creștere.
1
• Obiectivul specific nr. 3 al Planului de Acțiuni al Strategiei de Consolidare a Relațiilor Interetnice în Republica Moldova pentru anii 2017-2027 se referă la: Prevenirea şi eliminarea discriminării, xenofobiei, stereotipurilor etnice, tensiunilor interetnice şi segregării”, cu acțiuni practice care vin să combată cazurile de instigare la ură interetnică, discriminare şi exprimare a intoleranţei. Agenția pentru Relații Interetnice nu a publicat documente care să reflecte progresul realizării acestui obiectiv. • Programul de activitate al Guvernului nu prevede acțiuni orientate spre combaterea tuturor formelor și manifestărilor de ură și discriminare, etc. • Lipsesc datele statistice referitoare la infracțiunile săvârșite din ură.
0,83
UPRThe rights of the ethno-linguistic and religious minorities, Equality and non-discrimination. Rights of LGBTQ personsEstablish efficient mechanisms to investigate and punish hate crimes, racial harassment and racial discrimination against minorities and vulnerable groups. (121.62)1
Codul Contravențional nu prevede sancțiuni pentru toate formele de discriminare, instigare la discriminare, hărțuire și victimizare, chiar dacă sunt reglementate de Legea nr. 121/2012 cu privire la asigurarea egalității. Competențele Consiliului pentru Egalitate sunt limitate la constatarea actului de discriminare, fără posiblitatea de a aplica direct amenzi contravenționale. Totodată, până în prezent nu a fost adoptat proiectul de lege care incriminează infracțiunile săvîrșite din ură și prejudecată. Prin urmare, Statul nu a reușit să instituie un mecanism eficient de sancționare a infracțiunilor săvârșite din ură și prejudecată.
1
• Nu au fost dezvoltate mecanisme eficiente de investigare și pedepsire a crimelor motivate de ură/prejudecată; • Mecanisme de investigare a elementelor de ură lipsesc. De asemenea, lipsesc și instrumentele de determinare că a fost infracțiune motivată de ură; • Nu este clar cum se realizează investigarea. De obicei aceasta se realizează la discreția judecătorilor. • Cazurile de crime motivate de prejudecată sunt calificate ca huliganism, tâlhărie sau cauzare de daune, fără a lua în considerare motivul.
0,50
UPRReform in the justice sector, Equality and non-discrimination. Rights of LGBTQ personsIncrease professional training and adopt guidelines for improving the conduct of police, prosecution, and courts in investigating bias-motivated crimes and cases of domestic violence. (121.63)4
Institutul Naţional al Justiţiei - Tematica privind particularitățile investigării și examinării infracțiunilor motivate de prejudecăți, dispreț sau ură a fost inclusă în Planul modular de formare continuă a judecătorilor și procurorilor, astfel, pe parcursul anului 2019au fost realizate activități de instruire în domeniu. Procuratura Generală - În perioada de raport, a fost emis Ordinul Procurorului General nr.28/11 din 01 august 2019 prin care a fost aprobată Instrucțiunea metodologică „Ghid privind investigarea și judecarea infracțiunilor motivate de ură”, recomandată pentru aplicare în activitatea desfășurată de procurori și ofițerii de urmărire penală. Au fost organizate 15 instruiri pentru 186 procurori. Consiliul pentru Egalitate: 1. În perioada 10-26 ianuarie 2018 membrul Consiliului, Andrei Brighidin a desfășurat 4 activități de instruire pentru 100 de angajați ai organelor de ocrotire a normelor de drept cu tematica nediscriminării. 2. În perioada 22-23 noiembrie 2018, Consiliul a desfășurat 2 activități de instruire privind discriminarea și măsurile de prevenire a acesteia pentru 70 cadre didactice. 3. De asemenea, Consiliul a programat în planul său de acțiuni pentru 2019 și alte măsuri de realizare a acestei subacțiuni. Ministerul Afacerilor Interne: La 20 iunie 2019, prin Ordinul ministrului afacerilor interne cu privire la organizarea cursurilor de perfecționare/specializare/recalificare în anul de studii 2019-2020 a fost aprobat planul de instruire pentru angajații MAI. Astfel, au fost programate mai multe cursuri de instruire cu genericul: - Violenţa în familie I: consolidarea capacităţilor de investigare şi examinare a infracţiunilor privind viaţa sexuală; consolidarea capacităţilor de prevenire a violenţei în familie, violenţei faţă de femei şi abordării multidisciplinare, precum şi intervenţiei în cazurile de violenţă în familie şi violenţă sexuală; mecanismul de aplicare a măsurilor de protecţie a victimelor violenţei în familie; gestionarea emoţiilor de către poliţiştii în contact cu agresorul; comunicarea eficientă cu agresorul; - Violența în familie II: abordări doctrinare şi reglementări normative în domeniul violenţei în familie; violenţa în familie: particularități, tipuri şi forme de manifestare; calificarea infracţiunii de violenţă în familie în cazul concurenței normelor penale; încadrarea juridică a infracţiunilor cu privire la violenţa în familie; reglementări contravenţionale în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie; delimitarea acestora de contravenţii cât şi de alte infracţiuni concurente; măsurile de protecţie în cazurile de violenţă în familie; violenţa şi abuzul asupra copiilor; consolidarea capacităţilor de prevenire a violenţei în familie, violenţei faţă de femei şi abordării multidisciplinare, precum şi intervenţiei în cazurile de violenţă în familie şi violenţă sexuală; - Asigurarea egalităţii de gen şi prevenirea discriminării: consolidarea capacităţilor poliţiştilor în domeniul protecţiei drepturilor omului, în special ale minorităţilor naţionale; respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor cu dizabilităţi; consolidarea capacităţilor angajaţilor MAI în domeniul nediscriminării, neadmiterii torturii şi standardelor stabilite în Protocolul de la Istanbul, inclusiv în domeniul prevenirii violenţei între deţinuţi; prevederile legale naţionale şi internaţionale referitoare la violenţa în bază de gen; egalitatea şi nediscriminarea în conformitate cu standardele internaţionale; abordarea integratoare a egalităţii de gen.
3
Constatăm un anumit efort din partea Statului de organizare a activităților de instruire a avocaților, judecătorilor și procurorilor, reprezentanților organelor de urmărire penală pe subiectul particularităților investigării și examinării infracțiunilor motivate de prejudecăți, dispreț și ură, aplicarea legislației penale și contravenționale.
2
Infracțiunile motivate de prejudecată: În pofida realizării unor instruiri periodice în privința investigării infracțiunilor motivate de prejudecată de către Institutul Național al Justiției și unele organizații naționale și internaționale, formarea profesională în acest domeniu este foarte slabă, inclusiv din cauza faptului că până în prezent nu există un cadru legislativ funcțional. Cazurile de violență în familie: În vederea eficientizării procesului de investigare și urmărire în justiție a actelor de violență față de femei și violență în familie, Inspectoratul General al Poliției al MAI, prin Ordinul IGP nr. 360 din 08.08.2018, a aprobat Instrucțiunea metodică privind intervenția Poliției în soluționarea cazurilor de violență în familie. În cadrul Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, în calitate de instituție de învățământ pentru pregătirea și perfecționarea angajaților, anual în planurile de studii sunt incluse subiecte care vin să instruiască atât cursanții cât și angajații Poliției la compartimentul intervenției Poliției în prevenirea și combaterea violenței în familie. În același timp, organizațiile societății civile organizează traininguri pentru membrii echipelor multidisciplinare, inclusiv ofițerii de poliție; ofițerii de urmărire penală cât și procurori și judecători cu privire la soluționarea cazurilor de violență în familie Aspecte negative: • Lipsa instruirilor sistemice. În marea majoritate a cazurilor instruirile sunt realizate de către OSC.
1,50
UPRReform in the justice sector, Equality and non-discrimination. Rights of LGBTQ personsEstablish clear legislation criminalizing hate crimes and ensure all incidents of religious hate speech are investigated. (121.64)4
22.10.2019 - Consultări publice despre proiectul de lege privind modificarea unor acte legislative (infracțiunile motivate de prejudecată, dispreț și ură), varianta comasată a proiectelor nr.277 din 20.06.2016 și nr. 301 din 01.07.2016, votate de către Parlament în prima lectură.
2
Nu s-a reușit adoptarea proiectului de lege care incriminează infracțiunile săvârșite din ură și prejudecată și, prin urmare, instituirea unui mecanism eficient de sancționare a acestui tip de infracțiuni. Prin Ordinul Procurorului General nr.28/11 din 01.08.2019 a fost aprobată Instrucțiunea metodologică „Ghid privind investigarea și judecarea infracțiunilor motivate de ură”, recomandată pentru aplicare în activitatea desfășurată de procurori și ofițerii de urmărire penală.
1
Nu au fost întreprinse anumite acțiuni în acest sens.
4,85
CERDEquality and non-discrimination. Rights of LGBTQ personsThe State party undertake public education campaigns on the rights provided in the Convention and domestic legislation under which these rights can be invoked, on the work of the Council and on the methods for filing complaints on racial discrimination. (15)4
Legea nr. 298 din 21.12.2012 cu privire la activitatea Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii stabilește clar procedura de examinare a plîngerilor şi a autosesizărilor (accesibilizarea serviciilor prestate de Consiliu - plângerile privind faptele de discriminare pot fi depuse atât personal, la sediul Consiliului, dar și prin poșta sau email, precum și în regim on-line, accesând pagina www.egalitate.md la rubrica Depune o plângere.) Campania Consiliului „ Oameni buni - legea 121 este pentru toți” + pagina www.egalitate.md (campanii rubrica) + Raportul PNADO campanii desfășurate de MSMPS, ARI
3
Aspecte pozitive: Consiliul pentru Prevenirea ș Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalități a realizat o serii de campanii de informare și educație publică, fiind una din cele mai active instituții implicate în realizarea acțiunilor și campaniilor de informare și educare. Agenția pentru Relații Interetnice realizează acțiuni în preajma Zilei Internaționale a Romilor (8 aprilie), Festivalul Republican al Etniilor (septembrie), acțiuni de comemorare a Victimelor Holocaustului. Totuși, acțiunile nu sunt realizate la nivel național. Aspecte negative: Dificultăți privind realizarea campaniilor de educație publică la nivel național.
1,75
Michel Forst, Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights defendersThe rights of the ethno-linguistic and religious minorities, Rights of people with disabilities, Equality and non-discrimination. Rights of LGBTQ persons

Increase measures to effectively protect other groups in vulnerable situations, such as Gaugazians and other minorities, persons with disabilities and elderly persons, and combat their social exclusion and the discrimination they face. (85p)

CESCREquality and non-discrimination. Rights of LGBTQ personsThe State party review its anti-discrimination legislation, particularly the law on ensuring equality, with a view to providing for the prohibition of all direct, indirect and multiple forms of discrimination on all grounds, including health status, wealth, social origin, sexual orientation and gender identity. Such a law should provide for effective remedies for victims of discrimination, including within judicial and administrative proceedings. It draws the attention of the State party to its general comment No. 20 (2009) on non-discrimination in economic, social and cultural rights. (19)3
În scopul consolidării cadrului legal privind prevenirea şi combaterea discriminării, Ministerul Justiţiei a elaborat proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative, care intervine cu modificări inclusiv în cuprinsul Legii nr. 121/2012 cu privire la asigurarea egalităţii. Astfel, se propune completarea legii cu noi criterii discriminatorii, precum ar fi identitate de gen, statut matrimonial, stare de sănătate și statut HIV, statut social. La fel, se operează anumite modificări și în cuprinsul noțiunilor de discriminare directă și indirectă. Adițional, se propune completarea cu noțiunea de discriminare continuă și discriminare prelungită. HG nr.635/2018 cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru completarea și modificarea unor acte legislative. Retras din Parlament. În scopul asigurării corespunderii cadrului legal naţional cu standardele internaţionale în domeniu, în special cu cele statuate în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, precum şi recomandările ECRI, Ministerul Justiției a solicitat prin scrisoarea nr. 02/7932 din 2 august 2019 asistența Consiliului Europei în efectuarea unei expertize la proiectul de lege menţionat.
2
Legislația generală în domeniul egalității și nediscriminării este în mare parte conformă cu standardele internaționale, rămân însă lacune care se referă la extinderea grupurilor protejate, aplicare uniformă și îmbunătățire a mecanismului de sancționare. Guvernul este în proces de revizuire a Legii 121 cu privire la asigurarea egalității și a Legii nr.298 din 21.12.2012 cu privire la activitatea Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii, însă acest proces se tergiversează. Aspecte pozitive: Versiunea prezentă a Legii nr. 121 nu include toate formele de discriminare și nu prevede expres criteriile: starea sănătății, avere, origine socială, orientare sexuală și identitate de gen.
1,25
CERDEquality and non-discrimination. Rights of LGBTQ personsThe Committee, recalling its general recommendation No. 35 (2013) on combating racist hate speech, recommends that the State party ensures that article 346 of the Criminal Code is fully in line with article 4 of the Convention and that the amended article is enforced to prosecute incidents of hate speech. (13a)2
Măsurile legislative de modificare a Codului penal în partea ce ține de criminalizarea infracțiunilor săvârșite din ură și prejudecată nu au fost finalizate până în prezent (mai mult de 3 ani). Prin urmare, recomandarea se consideră a fi nerealizată, în pofida efortului legislativ.
2
Legislația actuală pentru sancționarea crimelor de ură și discursului de ură este defectuoasă și nu oferă posibilitatea sancționării a astfel de fapte. Proiectul de lege pentru revizuirea legislației în vederea asigurării sancționării eficiente a faptelor motivate de prejudecată inițiat în anul 2015 nu a fost aprobat.
1,00
CERDEquality and non-discrimination. Rights of LGBTQ personsThe Committee, recalling its general recommendation No. 35 (2013) on combating racist hate speech, recommends that the State party adopt comprehensive legislation criminalizing hate crimes and ensure that such legislation is in line with the Convention and that racial motivation is listed as an aggravating circumstance. (13b)4
22.10.2019 - Consultări publice despre proiectul de lege privind modificarea unor acte legislative (infracțiunile motivate de prejudecată, dispreț și ură), varianta comasată a proiectelor nr.277 din 20.06.2016 și nr. 301 din 01.07.2016, votate de către Parlament în prima lectură. De menționat că, prevederile art.77 (1), lit.d Cod penal califică „săvîrșirea infracțiunii din motive de ură socială, națională, rasială sau religioasă” drept circumstanță agravantă care se consideră la stabilirea pedepselor conform art.78 Cod Penal
2
În prezent nu există un mecanism eficient de sancționare a discursului de ură. Numărul de cazuri a discursurilor de ură în spațiul public continuă să crească. Proiectul de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative, inclusiv a Codului penal care incriminează infracțiunile săvârșite din ură și prejudecată până în prezent nu a fost adoptat.
2
Legislația actuală pentru sancționarea crimelor de ură și discursului de ură este defectuoasă și nu oferă posibilitatea sancționării a astfel de fapte. Proiectul de lege pentru revizuirea legislației în vederea asigurării sancționării eficiente a faptelor motivate de prejudecată inițiat în anul 2015 nu a fost aprobat.
5,02
CERDEquality and non-discrimination. Rights of LGBTQ personsThe Committee, recalling its general recommendation No. 35 (2013) on combating racist hate speech, recommends that the State party conduct educational campaigns to address the root causes of prejudices and promote tolerance and respect for diversity, including in particular with a focus on the role and responsibilities of journalists and public officials. (13c)3
Strategia de consolidare a relațiilor interetnice pentru perioada 2017-2027, adoptată în 2016 include o serie de măsuri de prevenire și eliminare a discriminării, a xenofobiei și a stereotipurilor etnice prin programe de consolidare a capacităților pentru societatea civilă și instituțiile publice. Deși se organizează activități de sensibilizare și instruire a publicului larg, a autorităților publice și reprezentanților mass-media, percepțiile și atitudinile existente în societate față de grupurile marginalizate de persoane denotă un nivel scăzut de acceptare a acestora, iar discriminarea nu este percepută de populație drept o problemă majoră.
1,50
CERDEquality and non-discrimination. Rights of LGBTQ personsThe Committee, recalling its general recommendation No. 35 (2013) on combating racist hate speech, recommends that the State party ensure all incidents of hate crimes and hate speech are investigated and prosecuted and that the perpetrators are punished, regardless of their official status, and provide data on numbers of hate crimes and hate speech cases reported, prosecutions and convictions, and compensation to victims. (13d)3
În scopul consolidării cadrului legal privind prevenirea şi combaterea discriminării, Ministerul Justiţiei a elaborat proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative, care intervine cu modificări inclusiv în cuprinsul Legii nr. 121/2012 cu privire la asigurarea egalităţii. Astfel, se propune completarea legii cu noi criterii discriminatorii, precum ar fi identitate de gen, statut matrimonial, stare de sănătate și statut HIV, statut social. La fel, se operează anumite modificări și în cuprinsul noțiunilor de discriminare directă și indirectă. Adițional, se propune completarea cu noțiunea de discriminare continuă și discriminare prelungită. HG nr.635/2018 cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru completarea și modificarea unor acte legislative. Retras din Parlament. În scopul asigurării corespunderii cadrului legal naţional cu standardele internaţionale în domeniu, în special cu cele statuate în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, precum şi recomandările ECRI, Ministerul Justiției a solicitat prin scrisoarea nr. 02/7932 din 2 august 2019 asistența Consiliului Europei în efectuarea unei expertize la proiectul de lege menţionat. Ordinul Procurorului General nr.28/11 din 01 august 2019 prin care a fost aprobată Instrucțiunea metodologică „Ghid privind investigarea și judecarea infracțiunilor motivate de ură”. Raportul Procuraturii Generale nu conține date referitor la numărul cazurilor de infracțiune săvîrșite din motive de ură.
2
Legislația actuală pentru sancționarea crimelor de ură și discursului de ură este defectuoasă și nu oferă posibilitatea sancționării a astfel de fapte. Proiectul de lege pentru revizuirea legislației în vederea asigurării sancționării eficiente a faptelor motivate de prejudecată inițiat în anul 2015 nu a fost aprobat. La moment nu există un sistem eficient de dezagregare a datelor. Unica bază de date statistice este OSCE ODIHR: http://hatecrime.osce.org/moldova. Datele sunt colectate de către Centrul Informațional al MAI, poliția, Procuratura Generală și Biroul Național de Statistică. De asemenea, date privind crimele de ură/prejudecată sunt publicate și de către CPEDAE.
1,25
CERDEquality and non-discrimination. Rights of LGBTQ personsThe Committee, recalling its general recommendation No. 35 (2013) on combating racist hate speech, recommends that the State party reinforce the role of the prosecutors in supporting victims of racial discrimination to report violations. (13e)5
În scopul asigurării informării victimelor și părților vătămate privind drepturile sale, Procuratura Generală a emis Instrucțiunea cu caracter general nr.15-10d/17-601 din 12.10.2017, care prevede informarea obligatorie a victimelor și părților vătămate în cadrul procesului penal cu privire la drepturile și obligațiile de care dispun. Prin Ordinul Procurorului General nr.28/11 din 01.08.2019, au fost aprobate Instrucţiunile metodologice „Ghid privind investigarea şi judecarea infracţiunilor motivate de ură”.
1
Nu au fost întreprinse acțiuni.
1,50
CERDEquality and non-discrimination. Rights of LGBTQ personsRecalling its general recommendation No. 31 (2005) on the prevention of racial discrimination in the administration and functioning of the criminal justice system, the Committee recommends that the State party take measures to ensure that cases of racial discrimination brought before the Council are investigated and that perpetrators are prosecuted and properly sanctioned. (15)
CERDEquality and non-discrimination. Rights of LGBTQ personsThe Committee requests updated disaggregated statistics and detailed information on the number and types of complaints on racial discrimination reported to the Council and the Courts, and on prosecutions and the convictions of perpetrators. (15)2
Consiliul publică date dezagregate prvind numărul și tipurile plîngerilor parvenite, doar că criteriul de rasă nu se atestă ca unul separat. Instanțele de judecată și procuratura nu publică date conform criteriului de discrimare rasială.
2
Autoritățile oferă câteva date statistice generale privind numărul de infracțiuni și cazuri examinate, iar CPEDAE oferă date dezgregate și bine structurate privind faptele de discriminare. Totuși, cu excepția CPPEDAE, nici una din autorități nu are un sistem de dezagregare profundă a datelor.
1,00
CERDThe rights of the ethno-linguistic and religious minorities, Equality and non-discrimination. Rights of LGBTQ personsThe Committee recommends that the State party take the measures necessary to ensure that complaints by members of ethnic minorities are properly filed and investigated and that perpetrators are prosecuted, convicted and sentenced. (17)
Total

Pages