Monitoring

Average score
2. 69 /5
1546207200
MechanismDomainRecommendationMark from governmentMark from NHRIMark from ONGMedia
UPREquality and non-discrimination. Rights of LGBTQ personsAmend the Law on Equality in order to widen the list of possible discrimination criteria. (122.17)
UPREquality and non-discrimination. Rights of LGBTQ personsAmend article 1 of the Law on Ensuring Equality by including criteria such as social origin, marital situation, health status, sexual orientation, gender identity, and gender expression in the main list of criteria for categories to be protected from discrimination. (122.18)
UPREquality and non-discrimination. Rights of LGBTQ personsInclude in the Law on Equality four protected criteria — namely social origin, material situation, sexual orientation and health status. (122.19)4
În scopul consolidării cadrului legal privind prevenirea şi combaterea discriminării, Ministerul Justiţiei a elaborat proiectul legii pentru modificarea unor acte legislative, care intervine cu modificări inclusiv în cuprinsul Legii nr. 121/2012 cu privire la asigurarea egalităţii. Astfel, se propune completarea legii cu noi criterii discriminatorii, precum ar fi identitate de gen, statut matrimonial, stare de sănătate și statut HIV, statut social. La fel, se operează anumite modificări și în cuprinsul noțiunilor de discriminare directă și indirectă. Adițional, se propune completarea cu noțiunea de discriminare continuă și discriminare prelungită. HG nr.635/2018 cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru completarea și modificarea unor acte legislative. Retras din Parlament. În scopul asigurării corespunderii cadrului legal naţional cu standardele internaţionale în domeniu, în special cu cele statuate în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, precum şi recomandările ECRI, Ministerul Justiției a solicitat prin scrisoarea nr. 02/7932 din 2 august 2019 asistența Consiliului Europei în efectuarea unei expertize la proiectul de lege menţionat. HG nr.635/2018 cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru completarea și modificarea unor acte legislative. Proiectul nr.235 retras din Parlament.
2
La moment există un proiect de lege, care se află la etapa de revizuire și care prevede extinderea criteriilor protejate. Și, totuși, proiectul dat de lege include doar criteriul origine socială.
1,50
UPRGender equality & Women's rights, The rights of the ethno-linguistic and religious minorities, Equality and non-discrimination. Rights of LGBTQ personsReview and amend relevant legislation, such as the Criminal Code and the Code of Administrative Offences, to enhance the protection and promotion of the rights of lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex persons and of individuals Belonging to vulnerable, minority populations, including religious communities and ethnic minorities, as well as amend article 1 of the Law on Ensuring Equality to include sexual orientation and gender identity. (122.120.)3
HG nr.635/2018 cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru completarea și modificarea unor acte legislative. Proiectul nr.235 retras din Parlament. Modificarea prin Legea nr259/2018 a art.364 Cod Contravențional. Modificarea art.176 din Cod penal prin Legea nr.207/2016 și înăsprirea sancțiunilor.
2
Planul de Acțiuni al Guvernului pentru perioada 2019 – 2020 include acțiuni pentru implementarea prezentei recomandări.
1,25
UPREquality and non-discrimination. Rights of LGBTQ personsAdopt the draft law on amending and completing the Criminal Code and the Code of Administrative Offences with regard to bias-motivated crimes and incidents to also include sexual orientation, gender identity and gender expression as grounds for hate crimes. (122.121)
UPREquality and non-discrimination. Rights of LGBTQ personsAdopt a legislative framework that ensures protection against all offences motivated by hatred and prejudice. (122.122)4
În vederea asigurării corespunderii textului proiectului cu standardele internaționale în materie, Ministerul Justiției a solicitat Oficiului OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (OSCE/ODIHR) expertizarea acestuia. Urmare a recepționării la 26 aprilie 2019 a Opiniei OSCE/ODIHR conținutul proiectului de lege a fost ajustat la recomandările formulate și urmează a fi prezentat Plenului Parlamentului pentru adoptare în lectură finală. 22.10.2019 - Consultări publice despre proiectul de lege privind modificarea unor acte legislative (infracțiunile motivate de prejudecată, dispreț și ură), varianta comasată a proiectelor nr.277 din 20.06.2016 și nr. 301 din 01.07.2016, votate de către Parlament în prima lectură. În scopul eficientizării procesului de contracarare a acţiunilor cu caracter discriminatoriu, prin Legea nr.306 din  26.12.2012 în vigoare din 08.02.2013, a fost completat Codul contravenţional cu 3 articole care prevăd răspundere contravenţională pentru discriminare, inclusiv: discriminare în domeniul muncii (art.542 CC), discriminare în domeniul învăţământului (art.651 CC) şi discriminare privind accesul la serviciile şi bunurile disponibile publicului (art.711 CC). Prin aceeaşi lege au fost operate modificări în art.176 Cod penal – încălcarea egalităţii în drepturi a cetăţenilor şi în art.346 Cod penal – acţiunile intenţionate îndreptate spre aţâţarea vrajbei, diferenţierii sau dezbinării naţionale, etnice, rasiale sau religioase.
2
Legislația actuală pentru sancționarea crimelor de ură și discursului de ură este defectuoasă și nu oferă posibilitatea sancționării a astfel de fapte. Proiectul de lege pentru revizuirea legislației în vederea asigurării sancționării eficiente a faptelor motivate de prejudecată inițiat în anul 2015 nu a fost aprobat. Chiar dacă a fost aprobat în prima lectură în Parlament în anul 2016 și au fost organizate consultări asupra proiectului de lege în octombrie 2019 în cadrul Comisiei juridice, numiri și imunități, de comun cu Comisia drepturile omului și relații interetnice, totuși, societatea civilă își exprimă îngrijorarea legată de introducerea excepției în întrepretarea discursului de ură ( nu se consideră incitare la ură pe motive de prejudecată acțiunile făcute ca parte a unui discurs sau a dezbaterilor publice cu o justificare rezonabilă și obiectivă privind problemele de religie, educație, cercetare științifică, politică sau alte chestiuni de interes public, inclusiv în cazul protestelor pașnice). Societatea civilă consideră că prin includerea excepției nu va putea fi evitată interpretarea abuzivă a unei norme de drept penal.
1,50
CERDReform in the justice sector, The rights of the ethno-linguistic and religious minorities, Equality and non-discrimination. Rights of LGBTQ personsThe Committee recommends that the State party continue to conduct training programmes for law enforcement officers, judges, lawyers and State officials, including specialized training on the prevention of racial discrimination and the rights enshrined in the Convention. The Committee requests that the State party provide updated, detailed information and statistics in its next periodic report on such training programmes and the impact of such training on the situation of ethnic minorities.(25)3
Institutul Naţional al Justiţiei - Tematica privind particularitățile investigării și examinării infracțiunilor motivate de prejudecăți, dispreț sau ură a fost inclusă în Planul modular de formare continuă a judecătorilor și procurorilor, astfel, pe parcursul anului 2019, urmează a fi realizate activități de instruire în domeniu. Procuratura Generală - În lista activităților de formare continuă a Institutului Național al Justiției, pentru I semestru al anului 2019 este inclusă organizarea la data de 13.03.2019 a seminarului cu tematica „Aplicarea legislaţiei penale şi contravenţionale în domeniul infracţiunilor motivate de prejudecăţi, dispreţ sau ură”, la care urmează să participe 15 judecători și 15 procurori. Ministerul Afacerilor Interne - Dispoziția IGP nr. 34/7-536 din 19.11.2018, în perioada 26.11-27.11.2018, a fost desfășurat în or. Vadul lui Vodă un seminar de instruire cu genericul ,,Combaterea infracțiunilor motivate de ură”, organizat de către Misiunea OSCE în Moldova, la care au participat 18 angajați ai Poliției Consiliul pentru Egalitate: 1. În perioada 10-26 ianuarie 2018 membrul Consiliului, Andrei Brighidin a desfășurat 4 activități de instruire pentru 100 de angajați ai organelor de ocrotire a normelor de drept cu tematica nediscriminării. 2. În perioada 22-23 noiembrie 2018, Consiliul a desfășurat 2 activități de instruire privind discriminarea și măsurile de prevenire a acesteia pentru 70 cadre didactice. 3. De asemenea, Consiliul a programat în planul său de acțiuni pentru 2019 și alte măsuri de realizare a acestei subacțiuni.
1
• Statul nu a organizat astfel de programe. Planul de Acțiuni pentru susținerea populației de etnie romă 2016-2020 prevede instruirea judecătorilor, procurorilor şi avocaţilor privind prevederile legislaţiei antidiscriminare şi practica judiciară în domeniul nediscriminării pe criteriul etnic. Progresul realizării acestei acțiuni nu a fost monitorizat sau evaluat. • De obicei programele de instruire sunt realizate de către organizații ale societății civile. Nu există instruiri sistematice în acest sens.
1,00
UPREquality and non-discrimination. Rights of LGBTQ persons, Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or PunishmentEnsure that no acts of violence, intimidation, torture or discrimination are carried out against lesbian, gay, bisexual, transgender or intersex persons. (121.68)2
În perioada de raport, Procuratura nu a investigat cazuri de încălcare a drepturilor persoanelor LGBTI.
2
În Republica Moldova nu este niciun remediu eficient pentru crimele și incidentele de ură împotriva persoanelor LGBT
1,00
UPREquality and non-discrimination. Rights of LGBTQ personsStep up efforts to investigate and act upon instances of hate speech and hate crime and to ensure effective access to justice for victims, including lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex persons and members of religious or ethnic minority communities. (121.73)3
Сonform legislației în vigoare organul de urmărire penală dispune în termen de 30 de zile, prin ordonanţă, începerea urmăririi penale dacă din cuprinsul actului de sesizare sau al actelor de constatare, rezultă cel puţin o bănuială rezonabilă că a fost săvârșită o infracţiune. Respectiv, indiferent dacă este comisă o crimă motivată de ură sau orice altă infracțiune, dacă fapta întrunește elementele constitutive ale componenței de infracțiune, organul de urmărire penală dispune începerea imediată a urmăririi penale, iar infracțiunea se investighează conform legislației în vigoare. Concomitent, potrivit Registrului informațiilor criminalistice și criminologice al Serviciului Tehnologii Informaţionale al MAI, în perioada anului 2019, nu au fost înregistrate fapte penale din categoria crimelor motivate de ură. În activitatea de combatere a infracţiunilor motivate de prejudecăţi în privinţa persoanelor de etnie romă, procurorii urmează să colaboreze şi cu mediatorul comunitar, pentru a obţine informaţie relevantă, concomitent, folosind serviciile acestora în calitate de persoană de legătură cu potenţialele victime, inclusiv pentru a stabili eventuale omisiuni sau chiar abuzuri admise de către organele de poliţie în raport cu aceste persoane, urmând să intervină prompt, în condiţiile legislaţiei.
1
Nu au fost întreprinse anumite acțiuni în acest sens.
1,00
UPREquality and non-discrimination. Rights of LGBTQ personsFurther effective action by public authorities to protect the lesbian, gay, bisexual and transgender community from discrimination. (121.69)
UPREquality and non-discrimination. Rights of LGBTQ personsStrengthen support for lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex rights and address the barriers to full participation in daily life. (121.70.)1
• Nu sunt realizate campanii de sensibilizare privind drepturile persoanelor LGBT; • Se evidențiază persistența declarațiilor homofobe; • În cadrul Marsului egalității 2019 este asigurată protecția de către poliție, polițiștii au reușit să evite în totalitate interacținea participanților la marș cu contramanifestanții agresivi. Prezența contramanifestanților la Marș evidențiază necesitatea sprijinului și promovării drepturilor LGBT.
0,50
UPREquality and non-discrimination. Rights of LGBTQ personsContinue reinforcing the normative framework in order to combat all forms of discrimination, including those on the grounds of sexual orientation and gender identity. (121.71)
UPREquality and non-discrimination. Rights of LGBTQ personsDuly investigate the crimes of hate and discrimination, among them, the most recent acts committed against the lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex community. (121.72)3
Principul egalității tuturor în fața legii este un principiu constituțional care își găsește reflectare și în legislația procesuală civilă și penală. În acest sens, Codul de procedură civilă stabilește la art. 22 că: „Justiţia în cauzele civile se înfăptuieşte pe principiul egalităţii tuturor persoanelor, independent de cetăţenie, rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere, origine socială, serviciu, domiciliu, loc de naştere, precum şi al egalităţii tuturor organizaţiilor, indiferent de tipul de proprietate şi forma de organizare juridică, subordonare, sediu şi de alte circumstanţe.”. De asemenea, și potrivit art. 9 din Codul de procedură penală: „Toţi sînt egali în faţa legii, a organelor de urmărire penală şi a instanţei de judecată fără deosebire de sex, rasă, culoare, limbă, religie, opinie politică sau orice altă opinie, origine naţională sau socială, apartenenţă la o minoritate naţională, avere, naştere sau orice altă situaţie.” Procuratura nu a investigat infracțiuni comise împotriva LGBTI.
1
Nu au fost întreprinse anumite acțiuni în acest sens.
1,00
HRCEquality and non-discrimination. Rights of LGBTQ personsThe State party should ensure that all individuals belonging to groups that have faced discrimination in the past are effectively protected from violations of their rights under the Covenant, including by: Ensuring that the rights of lesbian, gay, bisexual and transgender persons are effectively protected under Law No. 121, and combating stereotypes and prejudice against such persons through awareness-raising campaigns. (12a)
Michel Forst, Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights defendersEquality and non-discrimination. Rights of LGBTQ personsIncrease the measures to effectively protect the rights of lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex persons and defenders, particularly by ensuring the effective investigation of bias-motivated crimes and hate speech, access to a fair trial and remedies, and by taking steps to prevent discrimination on grounds of sexual orientation and gender identity. (85n)
CESCREconomic, Social and Cultural rights, Equality and non-discrimination. Rights of LGBTQ personsThe Committee recommends that the State party intensify its efforts to address rural-urban inequalities with a view to ensuring that all people in both rural and urban areas fully enjoy the rights enshrined in the Covenant. (13)3
Noua Strategie de Dezvoltare Națională Moldova 2030 prezintă o viziune pe termen lung de dezvolatre a șării care acoperă ca priorități și strategii de intervenție eliminarea inegalităților din zonele rurale și urbane pe diferite dimensiuni: protecție socială, acces la servicii, calitatea vieții, acces la șanse egale etc. Definitivarea și promovarea proiectului Strategiei Naționale de Dezvoltare „Moldova 2030” inclusă în PAG 2019-2023, aprobat în ședința de Guvern din 11.12.2019.
1,50
CESCREconomic, Social and Cultural rights, Equality and non-discrimination. Rights of LGBTQ personsThe Committee recommends that the State party strengthen the financial, administrative and infrastructural capacity of local government at the provincial and municipal levels; improve the coordination between the central and local governments and the monitoring of social services provided by local governments; ensure that the decentralization process does not adversely affect disadvantaged and marginalized individuals and groups; and conduct a comprehensive analysis of the impact of the decentralization process on the enjoyment of Covenant rights. (13)1
CALM apreciază că dialogul/legătura de colaborare între autoritățile centrale şi cele locale s-a înrăutățit considerabil şi că o descentralizare fiscală nu există. Astfel, dacă în cazul reformei administrative sunt anumite progrese, în cazul celei financiare şi de infrastructură acestea nu se atestă. Prin urmare, atâta timp cât APL trebuie să dezvolte servicii fără resurse financiare, grupurile vulnerabile sunt afectate direct din cauza lipsei acestora. Cu toate că serviciile sociale şi cele de îngrijire nu au mecanisme de finanțare şi nu sunt costificate, se apreciază faptul că acestea sunt în proces de dezvoltare. O viziune asupra descentralizării nu pare să existe şi nu se cunosc care sunt următorii paşi.
0,50
CESCREconomic, Social and Cultural rights, Equality and non-discrimination. Rights of LGBTQ personsReminding the State party that the decentralization by no means reduces the responsibility for fulfilling its obligations under the Covenant, the Committee recommends that the State party increase the awareness of local authorities regarding their obligations under the Covenant. (13)
CERDMigrants and asylum seekers, Equality and non-discrimination. Rights of LGBTQ persons, Ratification of international HR treatiesBearing in mind the indivisibility of all human rights, the Committee encourages the State party to consider ratifying those international human rights instruments that it has not yet ratified, in particular treaties with provisions that have direct relevance to communities that may be subjected to racial discrimination, including the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families and the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance. (26)3
CERD ratificat 1993, Convenția ICRMW nu se consideră oportună ratificarea.
1
Nu au fost întreprinse anumite acțiuni.
1,00
CERDEquality and non-discrimination. Rights of LGBTQ persons, Ratification of international HR treatiesThe Committee recommends that, when implementing the Convention in its domestic legal order, the State party give effect to the Durban Declaration and Programme of Action, adopted in September 2001 by the World Conference against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance, taking into account the outcome document of the Durban Review Conference, held in Geneva in April 2009. The Committee requests that the State party include in its next periodic report specific information on action plans and other measures taken to implement the Durban Declaration and Programme of Action at the national level. (27)3
HG nr.18/2019 privind condamnarea antisemitismului și promovarea toleranței + Codul serviciilor media audiovizuale adoptat în anul 2018 nr.174/2018 care stabilește interdicția expresă a programelor audiovizuale susceptibile de a propaga, a incita, a promova sau a justifica ura rasială, xenofobia, antisemitismul sau alte forme de ură fondate pe intoleranță sau pe discriminarea pe criterii de sex, de rasă, de naționalitate, de religie, de dizabilitate sau de orientare sexuală. În ansamblu, în ceea ce privește egalitatea, nediscriminarea și combaterea discursului de ură, Codul oferă mai multă protecție și mai multe garanții în comparație cu legislația precedentă. La nivel de cadru legal este necesar de asigurat adoptarea proiectului de lege nr. 301 din Parlamentul Republicii Moldova pentru modificarea și completarea unor acte legislative privind reglementarea infracțiunilor motivate de prejudecată, în conformitate cu standardele internaționale. La nivel operațional - este necesar dezvoltat instrumente interne pentru organele de drept pentru eficientizarea procesului de identificare și sancționare a discursului de ură și a infracțiunilor motivate de prejudecată (regulamente, instrucțiuni, ghiduri), realizarea activităților periodice de instruire pentru polițiști, ofițeri de urmărire penală și procurori privind discursul de ură, sexism, rasism, homofobie, formele de manifestare a acestora, criteriile protejate și modalitățile de sancționare pe baza standardelor internaționale și a celor mai bune practici, dezvoltarea unui sistem de colectare a datelor dezagregate pentru a oferi o viziune coerentă și integrată asupra cazurilor, a formei discursului și a motivelor care au stat la baza lui, precum și a soluției aplicate, iar aceste informații să fie puse periodic la dispoziția publicului.
1
Nu au fost întreprinse anumite acțiuni în acest sens.
1,00
CERDEquality and non-discrimination. Rights of LGBTQ personsIn the light of General Assembly resolution 68/237, in which the Assembly proclaimed 2015-2024 the International Decade for People of African Descent, and resolution 69/16 on the programme of activities for the implementation of the Decade, the Committee recommends that the State party prepare and implement a suitable programme of measures and policies. The Committee requests that the State party include in its next periodic report specific information on the concrete measures adopted in that framework, taking into account its general recommendation No. 34 (2011) on racial discrimination against people of African descent. (28)3
Legea nr.121/2012 are drept scop prevenirea şi combaterea discriminării, precum şi asigurarea egalităţii tuturor persoanelor aflate pe teritoriul Republicii Moldova în sferele politică, economică, socială, culturală şi alte sfere ale vieţii, fără deosebire de rasă, culoare, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie sau convingeri, sex, vîrstă, dizabilitate, opinie, apartenenţă politică sau orice alt criteriu similar. Prevederile cadrului legal și normativ cu privire la combaterea discrimiării se aplică indiferent de rasă sau orice alt criteriu pentru toate persoanele de pe teritoriul RM. Accesul la justiție este asigurat în egală măsură pentru toate persoanele, fără deosebire de sex, rasă, culoare, limbă, religie, opinie politică sau orice altă opinie, origine naţională sau socială, apartenență la o minoritate naţională, avere, naştere sau orice altă situaţie. La fel, în particular, în cadrul unei cauze penale, ofițerul de urmărire penală, în temeiul art. 215 Cod procedură penală, este obligat să ia măsurile prevăzute de legislaţie pentru ocrotirea vieții, integrităţii corporale, libertăţii sau bunurilor participanţilor la proces şi, în condiţiile legii, ale rudelor apropiate şi membrilor de familie ai acestora.
1
Nu au fost întreprinse anumite acțiuni în acest sens.
1,00
CERDCivil Society; Human rights defenders, Equality and non-discrimination. Rights of LGBTQ personsThe State party continue consulting and increasing its dialogue with civil society organizations working in the area of human rights protection, in particular those working to combat racial discrimination, in connection with the preparation of the next periodic report and in follow-up to the present concluding observations. (29)
CERDEquality and non-discrimination. Rights of LGBTQ personsThe Committee recommends that the State party ratify the amendment to article 8 (6) of the Convention adopted on 15 January 1992 at the fourteenth meeting of States parties to the Convention and endorsed by the General Assembly in its resolution 47/111. (30)
CERDEquality and non-discrimination. Rights of LGBTQ personsIn accordance with article 9 (1) of the Convention and rule 65 of its rules of procedure, the Committee requests the State party to provide, within one year of the adoption of the present concluding observations, information on its implementation of the recommendations contained in paragraphs 19 and 23. (31)
CERDEquality and non-discrimination. Rights of LGBTQ personsThe Committee wishes to draw the attention of the State party to the particular importance of the recommendations contained in paragraphs 11, 13 and 15 of the Convention and requests the State party to provide detailed information in its next periodic report on the concrete measures taken to implement those recommendations. (32)
Total

Pages