Monitoring

Average score
3. 10 /5
1546207200
MechanismDomainRecommendationMark from governmentMark from NHRIMark from ONGMedia
CRCRights of children and young people, Reform in the justice sectorThe Committee recommends that the State party amend its legislation to remove exceptions that allow marriage under the age of 18 years. (14)1
• Au fost operate modificări în Codul Familiei (anul 2017), prin modificarea articolui 14 alineatul 2. A fost modificat Codul Familiei prin Legea nr. 83 din 25.05.17 prin care a fost introdusă incuviințarea autoriății tutelare și a părinților minorului pentru a încheia căsătoria. • Acțiuni specifice pentru eliminarea excepțiilor care permit căsătoria sub vârsta de 18 ani nu au fost întreprinse.
0,50
UPRRights of children and young people, Reform in the justice sectorEnsure effective implementation of its National Strategy on Child Protection for 2014-2020. (121.41)3
Acțiuni pozitive: • A fost instituit pachetul minim de servicii, care include următoarele servicii: sprijin familial pentru familiile cu copii, asistență personală, suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate. Restanțe: • Conform rapoartelor privind realizarea Planului de acțiuni pentru anii 2016-2020 privind implementarea strategiei, cauza întârzierii realizării unor acțiuni ar fi insuficiența mijloacelor financiare sau necesitatea unor consultări și/sau analize complexe. • Nu a fost realizată o analiză pe termen mediu a implementării strategiei. Aceasta este în proces de realizare cu suportul UNICEF. • Majoritatea acțiunilor au fost realizate cu suportul și implicarea OSC. • Deși a fost instituit pachetul minim de servicii sociale, totuși, se atestă insuficiența resurselor financiare pentru acestea.
1,50
UPRRights of children and young people, Reform in the justice sectorTake concrete actions in implementing the Law and the 2020 National Strategy on Youth, especially by matching the planned measures with appropriate funding. (121.42)2
Acțiuni pozitive: • Crearea Centrelor de tineret. • Este instituit Programul de Granturi pentru organizațiile de tineret, care are drept scop susținerea și dezvoltarea sectorului de tineret din Republica Moldova. Programul este administrat de către Ministerul Educației, Culturii și Tineretului. Programul susține dezvoltarea și implementarea de către organizațiile de tineret a acțiunilor orientate spre implementarea Strategiei Naționale de Dezvoltare a Sectorului de Tineret 2020. • Cooperare eficientă a Guvernului Republicii Moldova cu UNFPA în domeniu. Restanțe: • Structurile de co-management la nivel local instituite în 5 raioane pilot cu scop de a permite participarea tinerilor în procesul de luare a deciziilor (prevăzute în planul de acțini privind implementarea Strategiei naţionale de dezvoltare a sectorului de tineret 2020) nu sunt funcționale. • Comisia Guvernamentală pentru Tineret nu este funcțională. • Resurse financiare insuficiente alocate.
1,00
UPRRights of children and young people, Reform in the justice sector, The rights of the ethno-linguistic and religious minorities, Rights of people with disabilitiesFoster policies that make it possible to reduce the youth unemployment rate, through providing opportunities for youth to have work, as well as avoiding stigmatization of people with disabilities and those coming to the world of work from national minorities. (121.147) 4
Din analiza indicatorilor de ocupare a forței de muncă constatăm că disparități esențiale pe criteriu de gen nu se înregistrează. Rata de activitate a femeilor de 15 ani și peste a fost în anul 2018 de – 41,0%, comparativ cu rata de activitate a bărbaților – 45,8%. Rata de ocupare a bărbaților (44,2%) a fost mai înaltă în comparație cu cea a femeilor (40,0 %). Rata şomajului la bărbaţi a fost de 3,5% iar la femei - de 2,5% . Șomajul în rândul tinerilor (16-29 ani) rămâne a fi un fenomen caracteristic economiilor de piaţă, iar combaterea efectelor sale depinde şi de prestarea serviciilor calitative pe piaţa muncii. Pe parcursul anului 2018, ANOFM în rezultatul conlucrării cu tinerii cu vîrsta 16-29 ani a înregistrat cu statut de șomer 9169, plasați în cîmpul muncii au fost 4380 tineri. Iar pe parcursul I-ului semestru 2019 au fost înregistrați 3110 tineri, plasați în cîmpul muncii -1731 tineri. De servicii de informare şi consiliere profesională au beneficiat, 12303 în anul 2018, iar în I-ul semestru 2019- 5626 tineri. În vederea prevenirii şomajului și creşterii şanselor de ocupare a diferitor grupuri de persoane care necesită suport pe piața muncii, printre care se regăsesc tinerii, persoane cu dizabilități, persoane de etnie romă, inclusiv și angajatorilor a fost aprobată Legea nr.105/ 2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj. În baza acestei legi a fost introdus un pachet de masuri active de ocupare a forței de muncă noi, adaptate nevoilor diferitor categorii de persoane, precum: În temeiul Legii nr.105/2018, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) oferă acestor categorii de persoane următoarele servicii și măsuri de ocupare a forței de muncă: - informarea despre piața muncii; ghidare în carieră; intermedierea angajării; - reabilitarea profesională pentru persoanele cu dizabilități locomotorii; - formarea profesională a șomerilor prin cursuri de calificare, recalificare, perfecționare și specializare; - instruirea la locul de muncă în cadrul unității pentru șomerii care nu au o profesie sau meserie; - stagierea, organizată pentru șomerii fără vechime în muncă în profesia deținută; - angajarea subvenționată, inclusiv în cazul adaptării locului de muncă necestăților femeiilor cu dezabilități; - consultanță, asistență și sprijinirea inițierii unei afaceri, pentru șomerii care inițiază o activitate de antreprenoriat, prin care își creează loc de muncă; - susținerea proiectelor de inițiativă locală, destinată angajatorilor care creează locuri de muncă noi prin care contribuie la reducerea șomajului în localitățile rurale. Măsurile menționate în lege se acordă persoanelor, eliminînd orice discriminare pe criterii de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, convingeri, sex, vîrstă, dizabilitate, opinie, apartenență politică, avere, origine socială sau orice alt criteriu. Spre regret, în bugetul de stat nu au fost aprobate resurse financiare pentru implementarea tuturor măsurilor active. Avînd în vedere că noua Lege a intrat în vigoare la data de 10.02.2019 în luna iulie 2019 au fost lansate 2 programe de facilitare a ocupării șomerilor care necesită suport suplimentar pentru integrarea în câmpul muncii. Cele două programe vor fi implementate pe parcursul a șase luni cu titlu de proiect-pilot și prevăd subvenționarea locurilor de muncă pentru persoanele social-vulnerabile și subvenționarea angajatorilor pentru crearea sau adaptarea unui loc de muncă pentru persoanele cu dizabilități. Beneficiarii programelor vor fi în jur de 135 de persoane cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani, din categorii supuse riscului de excluziune socială, inclusiv persoane cu dizabilități, care nu dețin o calificare și sunt în căutarea unui loc de muncă. Aceste două măsuri active se înscriu în șirul acțiunilor planificate în noua Lege a ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj și în Strategia Națională de ocupare a forței de muncă pentru anii 2017-2021 și are drept scop reintegrarea persoanelor din categoriile supuse riscului de excluziune socială, sporirea angajării acestora și crearea locurilor de muncă decente. Este necesar de evidențiat faptul că, conform art.36 al Legii nr.105/2018, agenții economici care angajează șomeri din grupurile vulnerabile beneficiază de subvenții lunare în sumă egală cu 30% din salariul mediu lunar pe economie pentru anul precedent (1933,92 lei lunar), în decurs de șase luni, pentru fiecare șomer angajat. Acest program se referă la următoarele categorii de șomeri: persoanele cu dizabilități, persoanele eliberate din locurile de detenție, victimele traficului de ființe umane, persoanele care luptă cu consumul de substanțe, victimele violenței în familie și alte categorii vulnerabile. Subvenția se acordă în scopul compensării parțiale a salariului șomerului angajat. Până la moment au fost încheiate contracte cu 25 agenți economici pentru angajarea a 44 persoane din grupele menționate mai sus. Conform art.38 al Legii nr.105/2018, angajatorii care creează sau adaptează un loc de muncă pentru persoane cu dizabilități, inclusiv tineri cu dizabilități beneficiază de compensarea a 50% din costurile necesare creării sau adaptării locului de muncă, iar mărimea subvenției nu poate depăși cuantumul a 10 salarii medii lunare pe economie pentru anul precedent (64 4640 lei) pentru fiecare loc de muncă creat sau adaptat. Până la moment a fost încheiat 1 contract cu 1 agent economic privind acordarea subvenției pentru crearea/adaptarea locului de muncă pentru 1 persoană cu dizabilități. Pilotarea programelor respective se realizează de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), cu asistența metodologică și financiară a Organizației Internaționale a Muncii (ILO) în cadrul proiectului „Promovarea ocupării tinerilor”. Ținem să menționăm că sunt întreprinse eforturi pentru susținerea în continuare a Comitetelor Sectoriale, conform Legii 244/2017 cu privire la Comitetele Sectoriale pentru formare profesională. Informăm, că Comitetul Sectorial este o structură responsabilă de asigurarea corelării formării profesionale cu cerințele pieții muncii din sectorul economic respectiv, formarea unei forțe de muncă calificate prin participarea la procesul de promovare a politicii în domeniul formării profesionale.
1
Acțiuni pozitive: • Pilotarea învățământului dual în cadrul învățământului profesional. Restanțe: • Deși învățământul dual este în proces de pilotare, totuși se evidențiază un interes scăzut din partea agenților economici. Acest lucru este condiționat de lipsa facilităților pentru ei. • Până în prezent tinerii se ciocnesc cu probleme privind angajarea în cîmpul muncii. • Strategia de tineret nu este incluzivă; • Regulamentul stagiului de lungă durată nu a fost aprobat; • Strategiile locale de tineret nu sunt elaborate în fiecare localitate, iar în localitățile în care sunt prezente, acestea nu sunt implementate; • Serviciile prietenoase tinerilor nu sunt acreditate.
1,25
UPRRights of children and young people, Ratification of international HR treatiesRatify the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a communications procedure. (121.2)1
Nu au fost întreprinse anumite acțiuni.
0,50
CRCRights of children and young peopleNoting the impact of the financial-economic situation in the State party, the Committee, with reference to its general comment No. 19 (2016) on public budgeting for the realization of children’s rights, strongly recommends that the State party: Further increase budget allocations for the implementation of the rights recognized in the Convention, and ensure a more balanced and equitable distribution of resources throughout the State party, including at the local level for social services. (9a)2
Acțiuni pozitive: • În anul 2018 a fost instituit pachetul minim de servicii sociale. Acesta include: sprijin familial pentru familiile cu copii, asistență personală, suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate. Acestea sunt finanțate din contul mijloacelor Fondului de Susținere a Populației. Restanțe: • Serviciile sociale sunt dezvoltate în dependență de resursele financiare ale Autorității Publice Locale (APL). În majoritatea cazurilor resursele APL sunt limitate. • APL evidențiază faptul că descentralizarea financiară nu a fost implementată împreună cu descentralizarea administrativă. În acest sens, sectorul cel mai afectat este cel social.
1,00
CRCRights of children and young people, Monitoring, evaluation & reportingNoting the impact of the financial-economic situation in the State party, the Committee, with reference to its general comment No. 19 (2016) on public budgeting for the realization of children’s rights, strongly recommends that the State party: Utilize a child rights-oriented budgeting process, which specifies clear allocations to children in the relevant sectors and agencies, including specific indicators and a tracking system. (9b)
CRCRights of children and young peopleNoting the impact of the financial-economic situation in the State party, the Committee, with reference to its general comment No. 19 (2016) on public budgeting for the realization of children’s rights, strongly recommends that the State party: Define strategic budgetary lines for all children, including those who may require social measures, and ensure their protection in times of financial crisis, especially with respect to health and education. (9c)
CRCRights of children and young people, Monitoring, evaluation & reportingNoting the impact of the financial-economic situation in the State party, the Committee, with reference to its general comment No. 19 (2016) on public budgeting for the realization of children’s rights, strongly recommends that the State party: Establish mechanisms to monitor and evaluate the efficacy, adequacy and equitability of the distribution of resources allocated to the implementation of the Convention. (9d)1
Lipsește mecanismul de monitorizare a resurselor financiare alocate.
0,50
CRCRights of children and young people, Monitoring, evaluation & reportingWhile noting the efforts of the State party to collect data on children, including the Multiple Indicator Cluster, and Child Labour Surveys, the Committee, with reference to its general comment No. 5 (2003) on general measures of implementation of the Convention, recommends that the State party: Improve expeditiously its data-collection system, including by establishing a centralized system covering all areas of the Convention, in particular with respect to vulnerable groups of children, including children living in poverty, children remaining behind whose parents have migrated abroad, children in street situations, Roma children, and children victims of sexual abuse and exploitation. The data should cover all areas of the Convention and be disaggregated by age, sex, disability, geographic location, ethnic and national origin, migration status and socioeconomic background. (10a)1
Restanțe: • Accesbilitate redusă la date (doar unele categorii de date sunt evidențiate de Biroul Național de Statistică). Unele date apar in diferite studii. • Datele statistice sunt acumulate, dar lipsește accesul liber privind utilizarea acestor date.
0,50
CRCRights of children and young people, Monitoring, evaluation & reportingWhile noting the efforts of the State party to collect data on children, including the Multiple Indicator Cluster, and Child Labour Surveys, the Committee, with reference to its general comment No. 5 (2003) on general measures of implementation of the Convention, recommends that the State party: Ensure that the data and indicators are shared among the ministries concerned and used for the formulation, monitoring and evaluation of policies and programmes, and strengthen reporting compliance by all relevant ministries and institutions. (10b)1
Nu este identificată o bancă unică a datelor.
0,50
CRCRights of children and young peopleWhile noting the efforts of the State party to collect data on children, including the Multiple Indicator Cluster, and Child Labour Surveys, the Committee, with reference to its general comment No. 5 (2003) on general measures of implementation of the Convention, recommends that the State party: Take into account the conceptual and methodological framework set out in OHCHR's Report entitled: Human rights indicators: a guide to measurement and implementation when defining, collecting and disseminating information. (10c)
CRCRights of children and young peopleWhile noting the efforts of the State party to collect data on children, including the Multiple Indicator Cluster, and Child Labour Surveys, the Committee, with reference to its general comment No. 5 (2003) on general measures of implementation of the Convention, recommends that the State party: Strengthen its technical cooperation with, among others, the United Nations Children’s Fund (UNICEF). (10d)
CRCRights of children and young peopleThe Committee recommends that the State party: Strengthen efforts to ensure systematic awareness-raising programmes, including campaigns, on the Convention among children, families and the general public. (12a)
CRCRights of children and young peopleThe Committee recommends that the State party: Continue to provide training to professionals working with and/or for children, including lawyers, judges and law enforcement officials. (12b)2
Restanțe: • Lipsesc mecanisme de evaluare a profesionalismului specialiștilor în domeniu; • Lipsesc mecanisme referitoare la instruirea obligatorie a judecătorilor cu privire la aspecte legate de justiția juvenilă.
1,00
CRCCivil Society; Human rights defenders, Rights of children and young peopleThe Committee recommends that the State party systematically involve civil society, including non-governmental organizations and children’s organizations, in the development, implementation, monitoring and evaluation of policies, plans and programmes related to children’s rights. (13)
CRCRights of children and young people, Equality and non-discrimination. Rights of LGBTQ personsWhile noting the efforts of the State party in preventing and combating discrimination, the Committee recommends that the State party: Intensify efforts to ensure the effective elimination of any form of discrimination against children with disabilities, children belonging to ethnic minorities, in particular Roma children, lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex children, and other groups of children in vulnerable situations, including children living in poverty, children remaining behind while their parents migrate abroad, and children in street situations. Such measures should include, among other things, the modification of relevant laws, continued training on police sensitivity and responsiveness to minorities, and awareness-raising campaigns and education, especially at the community level and in schools. (15a)1
Restanțe: • Nu au fost înregistrate anumite progrese în acest sens. • În mare parte activitățile sunt realizate de către organizații ale societății civile. • Consiliul privind Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității realizează acțiuni de informare.
0,50
CRCRights of children and young people, Reform in the justice sectorWith reference to its general comment No. 14 (2013) on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration, the Committee recommends that the State party strengthen its efforts to ensure that this right is appropriately integrated and consistently interpreted and applied in all legislative, administrative and judicial proceedings and decisions, and in all policies, programmes and projects that are relevant to and have an impact on children, including alternative care, adoption and juvenile justice. (16)22,00
CRCRights of children and young people, Reform in the justice sectorThe State party is encouraged to develop procedures and criteria to provide guidance to all relevant persons in authority for determining the best interests of the child in every area and for giving it due weight as a primary consideration. (16)
CRCRights of children and young people, Reform in the justice sectorWhile welcoming various initiatives aimed at increasing child participation and noting the establishment in 2014 of the Strategy on Development of the Youth Sector, the Committee, with reference to its general comment No. 12 (2009) on the right of the child to be heard, recommends that the State party: Take measures to ensure the adoption and effective implementation of legislation recognizing the right of the child to be heard in relevant legal and administrative proceedings, including by establishing systems and/or procedures for social workers and courts to comply with the principle. (17a)3
Acțiuni pozitive: • Există funcția de psiholog. Acesta asigură participarea copilului. • Sunt dezvoltate proceduri de intervievare a copiilor.
1,50
CRCRights of children and young people, Reform in the justice sectorWhile welcoming various initiatives aimed at increasing child participation and noting the establishment in 2014 of the Strategy on Development of the Youth Sector, the Committee, with reference to its general comment No. 12 (2009) on the right of the child to be heard, recommends that the State party: Develop toolkits for public consultation on national policy development to standardize such consultation at a high level of inclusiveness and participation, including involving the National and Local Children Advisory Councils, and consulting with children on issues that affect them. (17b)
CRCRights of children and young peopleWhile welcoming various initiatives aimed at increasing child participation and noting the establishment in 2014 of the Strategy on Development of the Youth Sector, the Committee, with reference to its general comment No. 12 (2009) on the right of the child to be heard, recommends that the State party: Continue to conduct programmes and awareness-raising activities to promote the meaningful and empowered participation of all children within the family, community and schools, including within student council bodies. (17c)
CRCRights of children and young peopleWhile welcoming various initiatives aimed at increasing child participation and noting the establishment in 2014 of the Strategy on Development of the Youth Sector, the Committee, with reference to its general comment No. 12 (2009) on the right of the child to be heard, recommends that the State party: Expand the technical assistance project implemented in the child protection systems in 11 districts of the State party in cooperation with Public Association “Partnerships for Every Child”. (17d)
CRCRights of children and young people, Reform in the justice sectorWhile noting the expansion of the network of civil status offices into remote locations, the establishment of an electronic birth register, and increased monitoring, the Committee recommends that the State party continue to strengthen efforts to ensure that all births in the State party are registered, including of Roma children, children born at home, children born to adolescent mothers and children born out of wedlock. (18)1
Sunt înregistrate cazurile copiilor de etnie romă nedocumentați.
0,50
CRCRights of children and young people, Reform in the justice sectorWhile noting efforts to combat corporal punishment as a means of discipline, which is still widespread and culturally acceptable in the State party, the Committee, with reference to its general comment No. 8 (2006) on the right of the child to protection from corporal punishment and other cruel or degrading forms of punishment, and general comment No. 13 (2011) on the right of the child to freedom from all forms of violence, urges the State party to enforce the legislative prohibition of corporal punishment in all settings, including through awareness-raising programmes; and also recommends that the State party expand parenting education programmes and training for professionals working with and for children, in order to promote positive, non-violent and participatory forms of child-rearing and discipline. (19)
Total

Pages