Monitoring

Media generală
3. 10 /5
1546207200
MecanismulDomeniuRecomandareaPunctaj GuvernPunctaj INDOPunctaj societatea civilăMedia
UPRInstituțiile naționale pentru drepturile omuluiCrearea unei instituții naționale pentru drepturile omului independente în conformitate cu Principiile de la Paris. (121.18)2
sou sou
2
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
2
nth
1,00
UPRInstituțiile naționale pentru drepturile omuluiCrearea unei instituții naționale pentru drepturile omului în Conformitate cu Principiile de la Paris. (121.19)4
În anul 2018, Oficiul Avocatului Poporului (Ombudsmanului) a fost acreditat cu statutul „A” de către Biroul Alianței Globale a Instituțiilor Naționale de Protecție a Drepturilor Omului (GANHRI), ceea ce prezintă recunoașterea corespunderii Instituției Ombudsmanului din Republica Moldova Principiilor de la Paris, document care include standardele de bază pentru funcționarea instituțiilor naționale de protecție a drepturilor omului.
1
bad
11,20
UPRInstituțiile naționale pentru drepturile omuluiConsolidarea independenței Instituției Ombudsmanului inclusiv prin revizuirea legislației relevante cu privire la Ombudsman. (121.20)3
Prin Legea nr. 70 din 13 aprilie 2017, titlul II din Constituția Republicii Moldova a fost completat cu capitolul IIIˡ, intitulat „Avocatul Poporului", asigurându-se, astfel, alinierea legislației naționale la standardele internaționale și susținute, totodată, recomandările Comisiei de la Veneţia potrivit cărora „pentru a proteja independenţa instituţiei Ombudsmanului de fluctuaţia politică, ar fi de preferat de a garanta în Constituţie existenţa acestei instituţii şi activităţile ei de bază”. Noile dispoziţii stabilesc autoritatea care investeşte Avocatul Poporului în funcţie, misiunea acestuia, imunitățile și garanțiile, aspecte privind independenţa şi incompatibilităţile funcţiei de Avocat al Poporului, precum și condițiile necesare pentru a fi întrunite de către potențialii candidați la funcția de Avocat al Poporului. Totodată, în scopul consolidării rolului instituției Avocatului Poporului, în particular sub aspectul consolidării independenței financiare, Ministerul Justiției a inițiat procesul de modificare a Legii nr. 52/2014 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul).
3
Oficiul Avocatului Poporului (OAP) a fost acreditat de către Biroul Alianței Globale a Instituțiilor Naționale de Protecție a Drepturilor Omului (GANHRI) cu statutul „A”, ceea ce prezintă recunoașterea corespunderii Instituției Ombudsmanului din țara noastră Principiilor de la Paris. Cu toate acestea, OAP se confruntă cu dificultăți în desfășurarea activităților, printre care: • Nu este asigurată independența financiară deplină a instituției. Bugetul instituției este negociat cu Ministerul Finanțelor și nu este depus direct către Parlamentul Republicii Moldova. • Lipsa sediului și accesibilitatea redusă a spațiului în care este localizat pentru persoanele cu dizabilități, utilizatoare a scaunelor rulante. • Lipsa clarității în privința statutului Avocatului Copilului vs. Avocatul Poporului.
1,50
UPRInstituțiile naționale pentru drepturile omuluiLuarea măsurilor concrete pentru consolidarea independenței instituției Ombudsmanului. (121.21)55,00
UPRInstituțiile naționale pentru drepturile omuluiAccelerarea eforturilor sale de consolidare a independenței instituției Ombudsmanului. (121.22)33,00
UPRInstituțiile naționale pentru drepturile omuluiAsigurarea conformării Oficiului Avocatului Poporului (Ombudsman) cu Principiile de la Paris (Statutul A). (121.23)4
În perioada de raport, Procuratura Generală a întreprins măsurile prevăzute de lege în vederea garantării dreptului la un proces echitabil. În toate cazurile s-a asigurat în măsură corespunzătoare transparența procesului de judecată, adică în ședințe publice (procesele de judecată închise fiind desfășurate în condițiile legii).
32,33
UPRInstituțiile naționale pentru drepturile omuluiOferirea mijloacelor adecvate și a resurselor financiare suficiente Oficiului Ombudsmanului pentru a realiza misiunile sale. (121.24)4
Oferirea unui sediu cu mijloace adecvate HG nr.549/2019, totodată, una din condițiile de acordare a statutului A unei instituții de promovare și apărare a drepturilor omului este autonomia financiară suficientă a acesteia. Conform Legii nr. 52/2014 „Articolul 37. Finanțarea Oficiului (1) Oficiul se finanțează de la bugetul de stat în limita alocațiilor bugetare aprobate prin legea bugetară anuală. (2) Bugetul Oficiului se elaborează, se aprobă și se administrează conform principiilor, regulilor și procedurilor prevăzute de Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014.”
32,33
UPRInstituțiile naționale pentru drepturile omuluiFortificarea măsurilor de reglementare și instituționale ale Ombudsmanului, în conformitate cu Principiile de la Paris. (121.25)
UPRInstituțiile naționale pentru drepturile omuluiContinuarea eforturilor sale de consolidare a capacităților instituționale ale instituției avocatului poporului. (121.26)
UPRInstituțiile naționale pentru drepturile omuluiConsolidarea instituției naționale existente pentru drepturile omului în conformitate cu Principiile de la Paris. (121.27)
UPRInstituțiile naționale pentru drepturile omuluiContinuarea de măsuri active luate pentru a consolida independența Ombudsmanului pentru a o aduce în conformitate cu Principiile de la Paris. (121.38)
UPRInstituțiile naționale pentru drepturile omuluiConsolidarea cadrului normativ ce reglementează activitatea și competențele Consiliului de Egalitate. (121.17)
UPRInstituțiile naționale pentru drepturile omuluiConsolidarea implementării legii cu privire la asigurarea egalității prin consolidarea mandatului Consiliului de Egalitate inclusiv prin permiterea emiterii recomandărilor obligatorii și sancționarea discriminării, precum și sensibilizarea prin educație. (122.24)
UPRInstituțiile naționale pentru drepturile omuluiImplementarea deplină a recomandărilor făcute de Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării pentru a asigura mai bine protecția împotriva discriminării și egalitatea tuturor persoanelor. (122.25)1
cmcmcmcmc
0,50
UPRInstituțiile naționale pentru drepturile omuluiCompletarea procesului de creare a organului de coordonare sub auspiciile Oficiului Prim-Ministrului pentru a monitoriza și raporta progresul cu privire la drepturile omului. (122.23)4
HG nr.65/2019 cu privire la instituirea Consiliului Național pentru Drepturile Omului, prezidat de către Prim-ministru. Necesită operaționalizarea activității acestuia. Secretariat permanent pentru drepturile omului instituit și funcțional.
2
Consiliul pentru Drepturile Omului a fost creat. Până în prezent nu a fost organizată nici o ședință a Consiliului.
1,50
Thomas Hammarberg, Raport privind drepturile omului în regiunea transnistreanăInstituțiile naționale pentru drepturile omului, Drepturile persoanelor din Regiunea din stânga NistruluiBiroul ombudsmanului este crucial pentru monitorizarea situației drepturilor omului (în regiunea transnistreană) și ar trebui să i se acorde toate posibilitățile pentru o muncă eficientă și independentă, inclusiv resursele bugetare necesare și răspunsuri constructive privind demersurile către diferite autorități. (38)
CERDInstituțiile naționale pentru drepturile omuluiReamintind recomandarea sa generală nr. 17 (1993) privind crearea instituțiilor naționale pentru facilitarea implementării convenției, Comitetul recomandă ca Statul parte să întreprindă măsurile necesare pentru a asigura ca Ombudsmanul să dispună de resurse umane și financiare pentru a îndeplini efectiv și independent mandatul, în conformitate cu principiile de la Paris (A/res/48/134 din 20 decembrie 1993), precum și să întreprindă măsurile necesare pentru a aborda recomandările Alianței Globale a Instituțiilor Naționale pentru Protecția Drepturilor Omului, Sub-comitetul de Acreditare pentru a obține statutul A. (9)5
În anul 2018, Oficiul Avocatului Poporului (Ombudsmanului) a fost acreditat cu statutul „A” de către Biroul Alianței Globale a Instituțiilor Naționale de Protecție a Drepturilor Omului. Cu referire la garantarea independenței financiare cu resurse bugetare și umane suficiente pentru funcționarea adecvată și efectivă a Oficiului Avocatului Poporului (OAP) de menționat că asigurarea activității și organizarea sistemului de management al resurselor umane ale OAP sunt garantate de prevederile Legii cu privire la Avocatul poporului (Ombudsmanul) nr.52/2014 și Legii pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Avocatului Poporului nr.164/2015. Astfel, conform actelor normative enunțate, elaborarea și aprobarea structurii, statului de personal, schemei de încadrare, regulamentelor subdiviziunilor structurale, a fișelor postului, a instrucțiunilor interne de lucru sunt procese asigurate independent de către autoritățile date. Concomitent, se menționează, că în conformitate cu articolul 37 al Legii nr.52/2014 și articolului 3 1 al Legii nr.298/2012, bugetele OAP și CPEDAE se elaborează, se aprobă şi se administrează conform principiilor, regulilor şi procedurilor prevăzute de Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181/2014, iar finanţarea se efectuiază în limita alocaţiilor bugetare aprobate prin legea bugetară anuală. Prin urmare, potrivit procedurii stabilite, proiectele de buget elaborate de către OAP și CPEDAE, cu avizul consultativ al Ministerului Finanțelor, se înaintează, în conformitate cu normele constituționale al articolului 131 (2), Guvernului, care, la rîndul său, înglobează bugetele tuturor autorităților publice finanțate de la bugetul de stat și asigură prezentarea în Parlament a proiectului bugetului de stat. În acest sens, considerăm, că Oficiul Avocatului Poporului și Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarearea egalității dispun de independență în luarea deciziilor financiare.
4
Oficiul Avocatului Poporului (OAP) a fost acreditat de către GANRI cu statutul A. Resurse financiare sunt acordate. Odată cu obținerea statutului A, OAP raportează faptul că s-a înregistrat o creștere a resurselor financiare acordate. Dificultatea cu resursele umane este condiționată de migrația populației (brain drain). Lipsa resurselor umane este caracteristică majorității instituțiilor publice.
2,25
CRCInstituțiile naționale pentru drepturile omuluiComitetul, cu referire la Comentariul general nr. 2 (2002) privind rolul instituţiilor naţionale pentru protecția drepturilor omului, îndeamnă Statul parte să asigure funcţionarea eficientă a Avocatului Parlamentar pentru Drepturile Copilului, inclusiv finanţarea, mandatul și imunitățile acestuia, respectând pe deplin Principiile de la Paris, în special cele referitoare la primirea și examinarea plângerilor înaintate de copii sau în numele copiilor. Comitetul mai recomandă ca rolurile și responsabilitățile Oficiului Avocatului Poporului să fie clar definite, pentru ca acesta să-și exercite în mod eficient mandatul. (11)4
Prevederile Legii nr.52/2014 definesc clar rolul Avocatului Poporului pentru Drepturile Copilului și atribuțiile acestuia, în special art.17 „(4) Avocatul Poporului pentru drepturile copilului decide asupra cererilor privind încălcarea drepturilor şi libertăţilor copilului. (5) În scopul apărării drepturilor şi libertăţilor copilului, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului poate sesiza Curtea Constituțională și poate înainta acţiuni în instanţele judecătoreşti.” În activitatea sa, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului este asistat de o subdiviziune specializată din cadrul Oficiului Avocatului Poporului. Avocatul Poporului pentru drepturile copilului înaintează Avocatului Poporului propuneri ce ţin de planificarea activităţii Oficiului, de elaborarea proiectului bugetului şi de raportare.
3
Este evidențiață independența decizională a Avocatului Copilului (AC). Cu toate acestea, sunt anumite aspecte care împiedică funcționarea eficientă a Avocatului Parlamentar pentru Drepturile Copilului și anume: • Gestionarea resurselor financiare a AC este realizată de către Avocatul Poporului; • AC se implică în acțiuni de management, ceea ce limitează timpul pentru activitățile de monitorizare și promovare a drepturilor copilului; • Activitatea AC este afectată și de faptul că trebuie să exercite și rolul de adjunct al Avocatului Poporului.
1,75
CESCRInstituțiile naționale pentru drepturile omuluiComitetul recomandă Statului-parte să întreprindă măsurile necesare pentru a oferi atât instituției Ombudsmanului cât și Consiliului Egalității suficiente resurse financiare și umane pentru a asigura că modul de finanțare a acestor instituții nu subminează independența lor. (9a)4
În anul 2018, Oficiul Avocatului Poporului (Ombudsmanului) a fost acreditat cu statutul „A” de către Biroul Alianței Globale a Instituțiilor Naționale de Protecție a Drepturilor Omului. Cu referire la garantarea independenței financiare cu resurse bugetare și umane suficiente pentru funcționarea adecvată și efectivă a Oficiului Avocatului Poporului (OAP) de menționat că asigurarea activității și organizarea sistemului de management al resurselor umane ale OAP sunt garantate de prevederile Legii cu privire la Avocatul poporului (Ombudsmanul) nr.52/2014 și Legii pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Avocatului Poporului nr.164/2015. Astfel, conform actelor normative enunțate, elaborarea și aprobarea structurii, statului de personal, schemei de încadrare, regulamentelor subdiviziunilor structurale, a fișelor postului, a instrucțiunilor interne de lucru sunt procese asigurate independent de către autoritățile date. Concomitent, se menționează, că în conformitate cu articolul 37 al Legii nr.52/2014 și articolului 3 1 al Legii nr.298/2012, bugetele OAP și CPEDAE se elaborează, se aprobă şi se administrează conform principiilor, regulilor şi procedurilor prevăzute de Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181/2014, iar finanţarea se efectuiază în limita alocaţiilor bugetare aprobate prin legea bugetară anuală. Prin urmare, potrivit procedurii stabilite, proiectele de buget elaborate de către OAP și CPEDAE, cu avizul consultativ al Ministerului Finanțelor, se înaintează, în conformitate cu normele constituționale al articolului 131 (2), Guvernului, care, la rîndul său, înglobează bugetele tuturor autorităților publice finanțate de la bugetul de stat și asigură prezentarea în Parlament a proiectului bugetului de stat. În acest sens, considerăm, că Oficiul Avocatului Poporului și Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarearea egalității dispun de independență în luarea deciziilor financiare.
2,00
CESCRInstituțiile naționale pentru drepturile omuluiComitetul recomandă Statului-parte să întreprindă măsurile necesare pentru a asigura urmarea adecvată a recomandărilor și deciziilor emise de către aceste instituții. (9b)4
Legea nr.52/2014, prevede la Articolul 24. Recomandările Avocatului Poporului (1) În situaţiile în care se constată încălcări ale drepturilor sau libertăţilor petiţionarului, Avocatul Poporului prezintă autorităţii sau persoanei cu funcţie de răspundere ale cărei decizii, acţiuni sau inacţiuni, după părerea sa, încalcă drepturile şi libertăţile omului un aviz ce va cuprinde recomandări privind măsurile ce urmează a fi întreprinse pentru repunerea imediată în drepturi a petiţionarului. (2) În activitatea sa de prevenire a torturii, Avocatul Poporului prezintă autorităţii sau persoanei cu funcţie de răspundere recomandările sale în vederea ameliorării comportamentului faţă de persoanele private de libertate, a îmbunătăţirii condiţiilor de detenţie şi a prevenirii torturii. (3) Autoritatea sau persoana cu funcţie de răspundere care a primit avizul este obligată să-l examineze în termen de 30 de zile şi să comunice în scris Avocatului Poporului despre măsurile luate în vederea remedierii situaţiei. (4) În cazul în care Avocatul Poporului nu este de acord cu măsurile întreprinse, el este în drept să se adreseze unui organ ierarhic superior pentru luarea măsurilor ce se impun în vederea executării recomandărilor cuprinse în avizul său şi/sau să informeze opinia publică. Organul ierarhic superior este obligat să comunice despre măsurile luate în termen de 45 de zile. Legea nr.298/2012, pct.65 din Regulamentul CPEDAE „Decizia Consiliului poate fi contestată în instanţa de contencios administrativ. Decizia rămasă definitivă este un act oficial, executoriu pentru subiecţii vizaţi.”
2,00
CESCRInstituțiile naționale pentru drepturile omuluiComitetul recomandă Statului-parte să întreprindă măsurile necesare pentru a asigura că aceste instituții respectă în totalitate principiile ce țin de statutul instituțiilor naționale (Principiile de la Paris). (9c)
CEDAWInstituțiile naționale pentru drepturile omuluiComitetul solicită Statului parte asigurarea Consiliului Anti-discriminare cu resurse umane şi financiare adecvate pentru asigurarea realizării rolului său în mod eficient. (10d)4
În anul 2018, Oficiul Avocatului Poporului (Ombudsmanului) a fost acreditat cu statutul „A” de către Biroul Alianței Globale a Instituțiilor Naționale de Protecție a Drepturilor Omului. Cu referire la garantarea independenței financiare cu resurse bugetare și umane suficiente pentru funcționarea adecvată și efectivă a Oficiului Avocatului Poporului (OAP) de menționat că asigurarea activității și organizarea sistemului de management al resurselor umane ale OAP sunt garantate de prevederile Legii cu privire la Avocatul poporului (Ombudsmanul) nr.52/2014 și Legii pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Avocatului Poporului nr.164/2015. Astfel, conform actelor normative enunțate, elaborarea și aprobarea structurii, statului de personal, schemei de încadrare, regulamentelor subdiviziunilor structurale, a fișelor postului, a instrucțiunilor interne de lucru sunt procese asigurate independent de către autoritățile date. Concomitent, se menționează, că în conformitate cu articolul 37 al Legii nr.52/2014 și articolului 3 1 al Legii nr.298/2012, bugetele OAP și CPEDAE se elaborează, se aprobă şi se administrează conform principiilor, regulilor şi procedurilor prevăzute de Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181/2014, iar finanţarea se efectuiază în limita alocaţiilor bugetare aprobate prin legea bugetară anuală. Prin urmare, potrivit procedurii stabilite, proiectele de buget elaborate de către OAP și CPEDAE, cu avizul consultativ al Ministerului Finanțelor, se înaintează, în conformitate cu normele constituționale al articolului 131 (2), Guvernului, care, la rîndul său, înglobează bugetele tuturor autorităților publice finanțate de la bugetul de stat și asigură prezentarea în Parlament a proiectului bugetului de stat. În acest sens, considerăm, că Oficiul Avocatului Poporului și Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarearea egalității dispun de independență în luarea deciziilor financiare.
3
Activitatea Consiliului pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității (CPEDAE) este apreciată de către reprezentanții societății civile. Cu toate acestea, provocările de bază evidențiate se referă la: • Asigurarea insuficientă cu resurse financiare. Astfel, CPEDAE este cea mai subfinanțată instituție independentă. • Insuficiența personalului și fluctuația mare a cadrelor. Acest fapt este cauzat pe de o parte de numărul limită a personalului din cadrul aparatului administrativ (20 de unități, deși, conform estimărilor Consiliului, numărul de unități ar trebui să atingă cifra de 35), iar pe de altă parte, de interesul redus față de angajarea în funcția publică, astfel menținându-se constant numărul redus de persoane efectiv prezente la locul de muncă. • Lipsa accesibilității spațiului pentru persoanele cu dizabilități, precum și lipsa resurselor financiare pentru a realiza amenajările/adaptările necesare în acest sens.
1,75
HRCInstituțiile naționale pentru drepturile omuluiStatul-parte ar trebui să asigure că Oficiul Avocatului Poporului și Consiliul Egalității dispun de resursele financiare și umane necesare pentru a-și realiza eficient și independent mandatul, în conformitate cu Principiile de la Paris (Rezoluția Adunării Generale 48/134, anexa). (8)
CERDInstituțiile naționale pentru drepturile omuluiReamintind recomandarea sa generală nr. 31 (2005) privind prevenirea discriminării rasiale în administrarea și funcționarea sistemului de justiție penală, Comitetul recomandă ca Statul parte să întreprindă măsuri pentru a asigura ca cazurile de discriminare rasială invocate în fața Consiliului să fie investigate, urmărite în justiție, iar făptașii să fie sancționați în modul corespunzător, iar Consiliului să i se ofere resurse financiare adecvate pentru a-și îndeplini efectiv mandatul. (15)4
Prin Legea nr.121/2012, art.12 Consiliul i) examinează plîngerile persoanelor care se consideră a fi victime ale discriminării; j) intervine pe lîngă organele corespunzătoare cu demersuri de intentare a proceselor disciplinare în privinţa persoanelor cu funcţii de răspundere care au comis în activitatea lor fapte discriminatorii; k) constată contravenţiile cu elemente discriminatorii în conformitate cu prevederile Codului contravenţional; l) sesizează organele de urmărire penală în cazul săvîrşirii unor fapte discriminatorii ce întrunesc elemente ale infracţiunii; m) contribuie la soluţionarea amiabilă a conflictelor apărute în urma săvîrşirii faptelor discriminatorii prin concilierea părţilor şi căutarea unei soluţii reciproc acceptabile; Codul Penal articolul 176. Încălcarea egalităţii în drepturi a cetăţenilor (1) Orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă în drepturi şi în libertăţi a persoanei sau a unui grup de persoane, orice susţinere a comportamentului discriminatoriu în sfera politică, economică, socială, culturală şi în alte sfere ale vieţii, bazată pe criteriu de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie sau convingeri, sex, vîrstă, dizabilitate, opinie, apartenenţă politică sau pe orice alt criteriu: a) săvîrşită de o persoană cu funcţie de răspundere; b) care a cauzat daune în proporţii mari; c) săvîrşită prin amplasarea de mesaje şi simboluri discriminatorii în locurile publice; d) săvîrşită în baza a două sau mai multe criterii; e) săvîrşită de două sau de mai multe persoane, se pedepseşte cu amendă în mărime de la 750 la 950 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 150 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani, în toate cazurile cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani. Analiza efectuată asupra activității Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii (Consiliul antidiscriminare) a relevat necesitatea înlăturării impedimentelor funcționale cu care se confruntă acesta. În scopul consolidării cadrului normativ ce reglementează activitatea şi competenţele, precum și în rezultatul unui exercițiu de evaluare, la finele anului 2017 a fost elaborat un proiect de modificare şi completare a unui șir de acte legislative 4 care-și propune să asigure o precizare și o reglementare mai clară a competenței Consiliului antidiscriminare, să extindă criteriile de nediscriminare, să îmbunătăţească colectarea de date în materia egalităţii, nediscriminării şi diversităţii, să optimizeze monitorizarea, evaluarea și raportarea anuală a rezultatelor, precum și să consolideze cadrul instituţional în domeniu, toate acestea fiind orientate să asigure o mai bună implementare a principiului egalităţii şi nediscriminării la nivel național. Potrivit aceleiași inițiative legislative, este propusă extinderea listei subiecților cu drept de a sesiza Curtea Constituțională, Consiliului antidiscriminare fiindu-i propusă prerogativa de a iniţia proceduri la Curtea Constituţională în vederea evaluării caracterului constituţional sau legal al legilor generale despre care Consiliul consideră că includ reglementări discriminatorii. Acest lucru va contribui la asumarea unui rol proactiv de către Consiliu în asigurarea standardelor cu privire la nediscriminare din legislaţia naţională. Proiectul de lege a fost deja aprobat prin HG nr. 635/2018, înregistrat la Parlament cu nr.235.
2,00
Michel Forst, Raport al Raportorului Special privind situaţia apărătorilor drepturilor omuluiInstituțiile naționale pentru drepturile omului

Guvernul Republicii Moldova să continue eforturile pentru realizarea unor consultări veridice și semnificative între factorii de decizie, organizațiile societății civile și Oficiul Ombudsmanului privind procesele legislative și cele de politici. (85q)

4
HG nr.65/2019 reprezintă platforma consultativă de nivel înalt care are ca scop asigurarea reprezentativității autorităților guvernamentale, organelor de drept, societății civile, Parlamentului și instituțiilor de apărare a drepturilor omului. Necesitatea operaționalizării acestei platforme.
2
Nu există o practică de consultare a societății civile. Conform participanților în cadrul ședinței, în ultimii 4 – 5 ani nu au fost organizate consultări autentice a OAP cu societatea civilă.
1,50
Total

Pagini