Regulament-cadru

Regulamentul-cadru cu privire la funcționarea Mecanismului Național de Monitorizare a recomandărilor privind drepturile omului în Republica Moldova are scopul de a asigura monitorizarea eficientă a recomandărilor privind drepturile omului în Republica Moldova, cu participarea nemijlocită a reprezentanților actorilor naționali implicați în procesul de revizuire.

Societatea civilă poate fi reprezentată de organizații neguvernamentale, coaliții, grupuri de inițiative, instituții mass-media, inclusiv, activiști, apărători de drepturile omului și reprezentanți ai diferitor comunități/grupuri subreprezentate.

Membrii Mecanismului Național de Monitorizare a Drepturilor Omului se vor întruni în componența deplină (Guvernul Republicii Moldova, Instituțiile Naționale de Drepturile Omului (INDO), și reprezentanții Societății Civile) cel puțin o dată în an pentru a valida rezultatele monitorizării pentru anul precedent și a stabili, în dependență de rezultatele obținute, prioritățile de drepturile omului pentru anul curent.

Bianual Guvernul Republicii Moldova (prin intermediul Direcției Secretariate Permanente din cadrul Cancelariei de stat, care va coordona și agrega contribuțiile tematice din partea Autorităților Publice Centrale), Instituțiile Naționale pentru Drepturile Omului (Oficiul Avocatului Poporului (OAP) și Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității (CPEDAE)) și reprezentanți ai Societății Civile din domeniu urmează a fi implicați în procesul de evaluare a situației curente privind gradul de realizare a recomandărilor emise de mecanismele internaționale prin stabilirea unei notelor de evaluare[1] și a argumentelor pentru notele stabilite.

OHCHR își asumă angajamentul de a iniția și coordona activitatea Mecanismului național de monitorizare la etapele incipiente. Imediat ce va fi atins un nivel bun de funcționare, procesul de monitorizare și colectare a notelor urmează a fifacilitat de către organizațiile societății civile.

II. Descrierea modului de monitorizare a gradului de implementare a recomandărilor de către Societatea Civilă

Pentru facilitarea procesului de evaluare a gradului de implementare a tuturor recomandărilor emise de Mecanismele ONU privind Drepturile Omului se propune crearea a 15 Grupuri Tematice de Evaluare, formate din reprezentanți ai societății civile[3], precum urmează:

 1. Oficiul Avocatului Poporului. Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității. Ratificarea Tratatelor Internaționale privind Drepturile Omului. Reforma în sectorul justiției;
 2. Societatea Civilă, Apărătorii Drepturilor Omului;
 3. Egalitate și nediscriminare. Drepturile persoanelor LGBTQI;
 4. Drepturile civile și politice;
 5. Drepturile economice, sociale și culturale;
 6. Dreptul la sănătate (HIV/SIDA, TBC, hepatita B și C, diabet zaharat, sanatatea si drepturile sexuale si reproductive, etc);
 7. Tortura, Tratamentele Inumane sau Degradante;
 8. Combaterea corupției;
 9. Prevenirea și combaterea  traficului de ființe umane;
 10. Egalitatea de gen și drepturile femeilor;
 11. Drepturile minorităților ento-lingvistice și religioase; a migranților și solicitanților de azil;
 12. Drepturile copiilor și tinerilor;
 13. Drepturile persoanelor cu dizabilități;
 14. Drepturile persoanelor în etate și a persoanelor din zonele rurale;
 15. Drepturile persoanelor din Regiunea din stânga Nistrului.

 

II.I. Activitatea Grupurilor Tematice de Evaluare a Societății Civile

Reieșind din domeniile sus menționate, orice instituție, organizație, grup de inițiativă, coaliție, activist în domeniul drepturilor omului poate să aplice pentru statutul de Membru al Grupului Tematic de Evaluare (în continuare Grup), participând la urmatoarele etape de lansare a Mecanismului de Monitorizare a Recomandărilor privind Drepturile Omului:

 • Invitația Publică de participare în procesul de evaluare a recomandărilor privind drepturile omului -  aplicantul[4] prezintă  mesaj/scrisoare formală, unde este specificat interesul de a deveni membru al unui sau mai multor Grupuri[5] și pe scurt profilul activității acestuia. Criteriile de bază în selectarea membrilor Grupurilor vor fi: experiență de lucru și cunoașterea domeniul de interes.
 • Delegarea persoanelor pentru ședințe bianuale de lucru – instituțiile/organizațiile interesate trebuie să delegheze o persoană, în calitate de membru permanent al Grupului și un delegat de alternativă, pentru ca aceștea să participe la ședințe de evaluare.
 • Organizarea ședințelor bianuale de evaluare  (martie/aprilie și octombrie/noiembrie) – scopul ședințelor grupurilor tematice ale reprezentanților societății civile este de a evalua gradul de realizare a recomandărilor emise Republicii Moldova, prin realizarea schimbului de opinii pe marginea progresului/regresului implementării acestora. Vor fi prezentate, discutate și argumentate notele de evaluare ale fiecare membru al grupului. Drept rezultat al ședințelor vor fi stabilite notele[6] pentru recomandările supuse evaluării. Pentru fiecare ședință vor fi supuse evaluării și notării un anumit număr/grup de recomandări, astfel încât fiecare recomandare să fie supusă evaluării o dată pe an. 
 • Notarea gradului de realizare a recomandărilor – notele de evaluare și argumentele colectate în cadrul ședințelor de lucru urmează a fie plasate pe platforma monitor.drepturi.md. Ulterior, după ce vor fi colectate notele din partea tuturor actorilor implicați, urmează să fie stabilite notele medii pe grupuri și media generală.  

III. Evaluarea de către Guvern și Instituțiile Naționale pentru Drepturile Omului (INDO)

Evaluarea va fi realizată în baza criteriilor enunțate la punctul VI al prezentului regulament. Punctajul și argumentarea pentru fiecare din recomandările evaluare de catre entități vor fi transmise secretariatului platformei[7] în format electronic. În caz de necesitate, vor fi organizate ședințe comune ale INDO (OAP și CPEDAE) pentru a acorda punctaj pentru recomandările relevante pentru ambele instituții.

IV. Responsabilitățile părților implicate

4.1 Oficiul Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului (OHCHR):

 • Menținerea și dezvoltarea platformei on-line de monitorizare: monitor.drepturi.md;
 • Organizarea ședințelor bianuale ale grupurilor tematice ale societății civile pentru evaluarea gradului de realizare a recomandărilor și acordarea suportului în stabilirea notelor de către Guvern și INDO;
 • Plasarea notelor și a argumentelor privind gradul de realizare a recomandărilor incluse în cadrul platformei și stabilite de membrii grupurilor de monitorizare;
 • Menținerea comunicării cu membrii platformei.

 

4.2 Guvernul Republicii Moldova, prin intermediul Direcției Secretariate Permanente din cadrul Cancelariei de stat:

 • Evaluarea gradului de realizare a recomandărilor emise de către mecanismele ONU pentru drepturile omului ONU.
 • Colectarea informației și argumentelor de la instituțiile de resort, inclusiv teritoriale privind nivelul de implementare a recomandărilor (în cazul APL).
 • Pregătirea notelor și a argumentelor pentru lista de recomandări.

 

4.3 Instituțiile Naționale pentru Drepturile Omului (CPEDAE[8] și OAP):

 • Evaluarea gradului de realizare a recomandărilor emise de către mecanismele ONU pentru drepturile omului;
 • Pregătirea notelor și a argumentelor pentru lista de recomandări.

 

4.4 Reprezentanții Societății Civile (membrul/ii Grupurilor Tematice de Evaluare):

 • Monitorizarea continuă a evoluției acțiunilor și măsurilor întreprinse de diferiți actori pentru asigurarea implementării recomandărilor comitetelor/mecanismelor internaționale;
 • Contribuirea la mobilizarea reprezentanților societății civile.
 • Pregătirea notelor de evaluare pentru lista de recomandări supuse spre consultare și a argumentelor[9] pentru nota propusă pentru ședințele bianuale. Acest lucru va facilita activitatea/procesul de notare în cadrul ședințelor. 
 • Consultarea, după posibilitate, a reprezentanților grupurilor subreprezentate/beneficiarilor organizației în procesul de stabilire a notelor pentru recomandările evaluate;
 • Participarea la ședințele bianuale de lucru, organizate de către OHCHR.

 

[1] Metodologia și grila de evaluare prezentată la punctul 5.1 al prezentului Regulament.

[2] Guvern, INDO și reprezentanții Societății Civile

[3] Instituție, organizație, grup de inițiativă, coaliție, activist în domeniul drepturilor omului

[4] Instituție, organizație, grup de inițiativă, coaliție, activist în domeniul drepturilor omului

[5] Punctul II al prezentului Regulament

[6] Nota de evaluare stabilită în baza grilei de evaluare prezentată la punctul 5.1 al prezentului regulament.

[7] Asigurat de către OHCHR

[8] CPEDAE responsabil de evaluarea gradului de respectare a recomandărilor referitoare la domeniul Egalitate și Nediscriminare

[9] Constatări privind situația referitoare la recomandările specifice evaluate, date și argumente cu privire la progresul sau regresul în implementare.